BMETENTMsOISHE-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ionizáló sugárzás hatása az élő környezetre
A tárgy angol címe: 
Impact of Ionizing Radiation on the Living Environment
A tárgy rövid címe: 
IonizálóSugárzásHatása
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.04.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
atom és magfizika / atomic and nuclear physics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Orvosi fizika MSc képzés szabadon választható tárgya, Fizikai Tudományok Doktori Iskola választható tárgya / optional subject of the Medical Physics MSc course, and optional subject of the Doctoral School of Physical Sciences
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Az ionizáló sugárzás hatása az élő környezetre egyre inkább előtérbe kerül a technológia gyors fejlődésével. A hallgatók egy átfogó képet kapnának az ionizáló sugárzás és radioaktív anyagok humán, békés felhasználásáról az iparban és az egészségügyben, továbbá az atomenergia előállítása során és az űrkutatásban. Az előadásokban röviden kitérünk a sugárvédelem és sugárbiológia szerepére, a képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina és sugárterápia fontosságára, illetva a küönböző dozimetriai eszközöknek az egészségügyben, az űr dozimetriában és sugárvédelemben betöltött szerepére.
 
The impact of ionizing radiation on the living environment is increasingly coming to the fore with the rapid development of technology. Students would get a comprehensive picture of the humane, peaceful use of ionizing radiation and radioactive materials in industry and healthcare, as well as in the production of nuclear energy and in space research. The lectures briefly describe the importance of radiation protection and radiation biology; the latest technical developments in imaging diagnostics, nuclear medicine and radiation therapy, as well as the role of various dosimetry devices in healthcare, space dosimetry and radiation protection.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 ZH vizsga / 2 successful written exams
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs. / There isn't.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint / According to the Code of Studies and Exams
Konzultációs lehetőségek: 
előre megbeszélt időpontban / available in Hungarian/English at a pre-arranged time
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
32
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
16
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté