BMETE90MX16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika M – Differenciálegyenletek alkalmazásai
A tárgy angol címe: 
Mathematics M – Applicatons of Differential Equations
A tárgy rövid címe: 
MatM-DiffEgyAlk
2
2
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Garay Barnabás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.06.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.07.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Az egy- és többváltozós függvények analízise, sorfejtések, lineáris algebra.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Gépészmérnöki Kar Mechatronika MSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Közönséges differenciálegyenletek kezdetiértékproblémái valamint a kapcsolódó numerikus eljárások. Egyensúlyi helyzetek, peri odikus megoldások. Stabilitás, aszimptotikus stabilitás. Trigonometrikus sorfejtés mint koordinátázás Hilbert-térben. Állandó együtthatós homogén és
inhomogén lineáris rendszerek, magasabbrendű egyenletek tárgyalása a rendszertechnikai és szabályozáselméleti alkalmazások ta rtalmi és szaknyelvi kívánalmainak megfelelően. Laplace-, Fourier-, gyors Fourier-, és Z-transzformált. Parciális differenciálegyenletek kezdeti- és peremértékproblémái valamint a kapcsolódó numerikus eljárások.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
hetente
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tóth János – Simon L. Péter: Differenciálegyenletek – Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, TypoTeX, 2005
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
24
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
38
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Garay Barnabás
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
Név: 
Dr. Moson Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szántai Tamás
A tantárgy adatlapja PDF-ben: