BMETE91AM06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematikai logika
A tárgy angol címe: 
Mathematical Logic
A tárgy rövid címe: 
MatLogika
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algebra1
Kizáró tantárgyak: 
Halmazelmélet és matematikai logika BMETE911543
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Ferenczi Miklós
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.01.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.09.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Az absztrakt algebra alapjai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az elsőrendű logika nyelve és kitekintés a magasabb rendű nyelvekre.Struktúra fogalom, igazságértékelés, igazsághalmazok és tulajdonságaik. Formalizálás fogalma. Logikai következmény fogalma és összevetése az implikációval. Egyszerű tételek: Dedukció tétel, a következmény
jellemzése az ellentmondásosság fogalmával. Normálformák: konjunktív, prenex, Skolem. Kompaktsági tétel és alkalmazásai.
A bizonyításelméletről, levezetési és cáfolati rendszerek. Analitikus fák, a kalkulus és szemantikai háttere. A teljességi tétel és jelentősége. Logikai tulajdonságok szemantikai és bizonyításelméleti definícióinak összehasonlítása.
A modell módszerről. Löwenheim-Skolem típusú tételek. Néhány modell konstrukció. Standard és nem-standard modellek, valós számok, természetes számok. Kategoricitás, komplettség fogalma, egyszerű tételek. Diszkrét és sűrű rendezések.
Az elsőrendű logika korlátjairól: nemkomplettség, eldönthetetlenség, Gödel és Church eredményeiről. Az állításlogika és a Boole algebrák kapcsolatáról.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás megszerzése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Zárthelyik és vizsgák előtt igény szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Ferenczi Miklós: Matematikai Logika, Műszaki kiadó, 2002
Serény György: A modellelmélet alapjai, BME soksz., 1994
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
6
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
12
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Ferenczi Miklós
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: