BMETEAGMsMDTOP-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Differenciáltopológia
A tárgy angol címe: 
Differential Topology
A tárgy rövid címe: 
Differenciáltopológia
3
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Differenciálgeometria 2.
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
[Algebrai Topológia és Homologikus algebra]
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szabó Szilárd
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.05.09.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris és homologikus algebra, általános topológia, többváltozós függvénytan, elemi differenciálgeometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus és Alkalamazott matematikus képzések kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
 1. Differenciálható sokaság, irányíthatóság,  egységosztás
 2. Érintőnyaláb, vektormező, integrál-görbe, Lie-derivált
 3. Reguláris és kritikus érték, Sard-lemma, transzverzalitás
 4. Vektornyalábok, természetes algebrai konstrukciók (direkt összeg, tenzorszorzat, duális, homomorfizmus), tenzornyalábok
 5. Differenciál-formák, visszahúzás, külső szorzat, külső derivált
 6. Integrálás kompakt irányított sokaságokon, Stokes-tétel
 7. de Rham-kohomológia és annak kompakt tartójú változata, funktorialitási tulajdonságok
 8. Poincaré-lemma
 9. Mayer-Vietoris egzakt sorozat
 10. Poincaré-dualitás, leképezés foka
 11. Künneth-képlet
 12. Chern-osztályok
 1. Differentiable manifold, orientability, partition of unity
 2. Tangent bundle, vector field, integral curve, Lie-derivative
 3. Regular and critical values, Sard's lemma, transversality
 4. Vector bundles, natural algebraic constructions: direct sum, tensor product, dual, homomorphisms, tensor bundles
 5. Differential forms, pull-back, exterior product, exterior derivative
 6. Integration on smooth oriented compact manifolds, Stokes' theorem
 7. de Rham cohomology, cohomology with compact supports, functoriality properties
 8. Poincaré's lemma
 9. Mayer-Vietoris exact sequence
 10. Poincaré duality, degree of a map
 11. Künneth's formula
 12. Chern classes
Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktató fogadóóráin
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bott, Tu: Differential Forms in Algebraic Topology
Dubrovin, Fomenko, Novikov: Modern Geometry
Berger, Gostiaux: Géometrie Differentielle
Gehér, Nagy, Szőkefalvi-Nagy: Differenciálgeometria
Hirsch: Differential Topology
Milnor: Topology from a differential viewpoint
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
42
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó Szilárd
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos