BMETE11AX52

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizikai alapismeretek
A tárgy angol címe: 
Basics of physics
1
1
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kornis János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematikai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
kötelező
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. előadás: Bevezetés, A Fizika tudománya. Időmérés, természetes periódusok, távolságmérés, koordináta rendszerek. Modellalkotás a fizikában. Dimenziók, dimenzió analízis. Fizikai kutatások, amelyekben meghatározó szerepet töltenek be informatikusok. A megismerés módszere a fizikában.

2. előadás: Egy dimenziós mozgások,  A kinematika fogalma, hely, sebesség, átlagsebesség gyorsulás. Mozgások ábrázolása. Mozgások állandó gyorsulással, szabadesés.

3. előadás: Mozgások két dimenzióban,  Hely-, sebesség- és gyorsulás vektorok. Koordináta rendszerek. Hajítások. Körmozgás. Centripetális és tangenciális gyorsulás. Relatív sebesség és relatív gyorsulás.

4. előadás: Mozgástörvények, Az erő. Deformáció és mozgásállapot- változás, kölcsönhatások. Newton törvények. A tömegpont fogalma. A tehetetlen tömeg.  Kényszererők. Nehézségi erő, súrlódás és közegellenállás. A mozgásegyenlet és a mozgásfüggvény. Inercia rendszer fogalma. Egyenletes- és változó körmozgás. 

5. előadás: Megmaradási törvények a mechanikában, Munka, teljesítmény, mozgási energia, a munkatétel, helyzeti energia. A mechanikai energia megmaradás tétele.

6. előadás: Rend és rendetlenség,Termodinamikai rendszer, mikroállapot és makroállapot. Az ideális gáz. A hőmérséklet kinetikus értelmezése. A belső energia. Termodinamika főtételei, entrópia.

7. előadás: Hideg-meleg, Hőfelszabadulás elektronikai eszközökben, különleges Hőszigetelő anyagok. Hőátadás fokozása halmazállapot változással. Egy lakás hőháztartása. Hősugárzás Üvegházhatás és a globális felmelegedés.

 

1. Introduction, The science of physics, Time measurement, natural periods, distance measurement, coordinate systems, Models in physics, Dimensions, Physics research, in which the informatics play a crucial role, The method of information acquirements in physics.

2. One dimensional motions, The concept of kinematics, position, velocity, average velocity, acceleration, Graphical display of motions, Motions in constant acceleration, freefall.

3. Two dimensional motions, Position, velocity and acceleration vectors, Coordinate systems, Projectile motion, circular motion, Centripetal and tangential accelerations, Relative velocity
and relative acceleration

4. Equations of motions, The force, Deformation and change in the state of the motions, Interactions, Newton laws, The concept of particle, The inertial mass, Reaction forces, Gravity force, Friction and drag forces, Equation of motion and function of motion, The concept of inertial sytem, Uniform and arbitrary circular motion.

5. Conservation laws in mechanics, Work, power, kinetic energy, theorem of work, potential energy. Conservation of mechanical energy

6. Order and disorder, Thermo-dynamical system, microstate and macro-state, The ideal gas, The kinetic theory of the temperature, Internal energy, The main theorems of thermodynamics, entropy.

7. Hot and cold, Heat dissipation in electronic devices, Special heat resistant materials, Enhancement of heat transition by means of state variation, Heat economy of an apartment, Heat radiation, Green house effect and global warming.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
legalább 70%-os jelenlét és 2 zárthelyi dolgozat teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
Az 1. és 2. zárthelyik pótolhatóak a szorgalmi időszak végén. Ha ez sem sikerül, különeljárási díj befizetése mellett, aláíráspótló zárthelyi megírására van lehetőség a pótlási héten.
Konzultációs lehetőségek: 
Számonkérések előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tárgy honlapjáról elérhető elektronikus jegyzet tartalmazza a törzsanyagot, mintapéldákat és mintegy 150 videót az anyaghoz kapcsolódó demonstrációs kísérletekről.
Hudson-Nelson Útban a modern fizikához (LSI Oktatóközpont)
Serway: Physics for Scientists and Engeneers (Saunders College Publishing)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
16
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Kornis János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: