BMETE11BG05

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Mérnöki fizika
A tárgy angol címe: 
Physics for Engineers
A tárgy rövid címe: 
MérnökiFizika
3
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Márkus Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.04.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.09.01.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai matematika és fizika ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK BSc képzések kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a középiskolában is már valamilyen szinten megismert fizikai jelenségek mögött megbújó törvényszerűségek felépítése, rendszerezése, egységes gondolati keretbe illesztése, végső soron a természettudományos szemlélet kialakítása és a modellalkotási készség fejlesztése. A fizika alaptörvényeiről elsajátított egyetemi szintű ismeretek nyitják meg az utat ahhoz, hogy később a képzésben részt vevő hallgató a modern korbeli tudományos és műszaki eredményekhez, eszközökhöz értő módon tudjon viszonyulni, valamint alkotó munkát végezni. Az elsajátított ismeretek kellő előzetes alapokat adnak a mérnöki szaktárgyak tanulmányaihoz.

A tantárgy keretében tárgyalt mechanika és elektromosságtan témakörök csak az általános ismeretek közlésére szorítkoznak. Itt elsősorban a fizikai törvényszerűségek tapasztalati megalapozását és logikai felépítését van lehetőség megtanítani. A jelenségcentrikus képzést valamennyi előadásnál a tárgykörhöz tartozó példafeladatok bemutatása, és demonstráció és/vagy video segíti.

1. Mechanikai alaptörvények (kinematikai alapfogalmak, Newton-törvények, erőtípusok)
2. Alapvető fizikai megmaradási törvények (impulzus, perdület, energia); a munka és a teljesítmény fogalma
3. Harmonikus rezgések és alapvető hullámtani jelenségek
4. Elektrosztatikai alapfogalmak (Coulomb-erő, elektromos térerősség és potenciál, kapacitás fogalma, kondenzátorok)
5. Elektromos áram, ellenállás fogalma; alapvető áramköri törvények
6. Mágneses térben mozgó töltésre és árammal átjárt vezetőre ható erő; áramjárta hurokra ható forgatónyomaték; mágneses dipólmomentum fogalma
7. Mozgó töltések és áramjárta vezetők által keltett mágneses teret leíró alaptörvények; tekercsek mágneses tere
8. A mágneses indukció törvénye, az induktivitás fogalma, Lenz-törvény
9. Váltakozó áram, illetve egyszerű RL, RC, RLC körök
10. Elektromágneses hullámokkal kapcsolatos alapfogalmak
11. Geometriai és hullámoptikai alapjelenségek
12. A fenti témakörökhöz kapcsolódó alapvető alkalmazások és demonstrációs kísérletek

1. Laws of mechanics (basic concepts of kinematics, Newton's laws of motion, force laws).
2. Physical conservation laws (momentum, angular momentum). Work, power, kinetic energy. Conservation of mechanical energy.
3. Harmonic vibrations and  és wave phenomena.
4. Electrostatics (Coulomb force, electric field strength and potential, capacity, capacitors).
5. Electric current, electric resistance; laws of electric circuits.
6. Lorentz force acting on a moving charged particle and electric current in magnetic field; torque for a current carrying loop in magnetic field; magnetic dipole monetum.
7. Magnetic field produced by moving charged particles and current carrying wires; magnetic field of solenoids, toroids.
8. Faraday's law of induction, inductance., Lenz's law.
9. Alternate current, RL, RC, RLC circuits.
10. Basic concepts of electromagnetic waves.
11. Fundamental phenomena of geometric and wave optics.
12. Applications and demonstration experiment for the above chapters of the study.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két 90 perces zárthelyi dolgozat külön-külön a mechanika és az elektrodinamika részből
Pótlási lehetőségek: 
A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
Konzultációs lehetőségek: 
heti rendszerességgel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A tárgy honlapján elérhető elektronikus jegyzet, és egyéb segédanyagok: http://physics.bme.hu/BMETE11BG05_kov
A. Hudson - R. Nelson: University Physics
A. Hudson - R. Nelson: Útban a modern fizikához
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Márkus Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András