BMETE13AX18

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 112
A tárgy angol címe: 
Physics 112
A tárgy rövid címe: 
Fizika112
6
0
0
v
Kredit: 
7
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2006.01.27.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2006.02.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
középiskolai fizika, differenciál- és integrálszámítás alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Műszaki Menedzser (BSc) képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Tömegpont kinematikája. Tömegpont dinamikája, Newton-axiómák. Rezgések mechanikai rendszerben. Tömegpont-rendszer mozgása, megmaradási tételek. Rögzített tengely körül forgó merev test mozgásegyenlete.
Hőmérséklet. Állapotegyenlet. A kinetikus gázelmélet alapjai. A termodinamika első- és második főtétele. Az entrópia. Transzportfolyamatok. Elektromos töltés, elektromos térerősség. Az elektrosztatika Gauss-törvénye. Elektromos potenciál. Elektromos erőtér anyagban, permittivitás. Stacionárius elektromos áram, az áramkörök alaptörvényei. Áram mágneses erőtere, a mágneses indukció vektora. A magnetosztatika Gauss-
törvénye. Erőhatások mágneses erőtérben. Biot-Savart- törvény, gerjesztési törvény. Mágneses erőtér anyagban, mágneses permeabilitás. Időben
változó elektromágneses tér, elektromágneses indukció, eltolási áram. Elektromágneses rezgések. A Maxwell-egyenletek integrális alakban. A hullám fogalma, a hullámfüggvény. Hullámegyenlet rugalmas hullámokra, elektromágneses hullámok. A hullámterjedés alaptörvényei: visszaverődés és törés, a törésmutató. Hullámok interferenciája, állóhullámok. Hullámok elhajlása.
A relativitás elve és a fényterjedés, a Lorentz-transzformáció. A Lorentz-transzformáció következményei.
A kvantumfizika előzményei: a foton, diszkrét atomi energianívók, részecskék hullámszerű viselkedése. Stacionárius Schrödinge r-egyenlet, kvantumszámok. Az elemek elektronszerkezete, periódusos rendszer. A lézer működése és alkalmazásai.
Szilárd testek sávelméletének alapgondolata, vezetők, szigetelők és félvezetők. A szupravezetés. Vezetés félvezetőkben, n - és p-típusú félvezetők. A félvezető dióda és a tranzisztor.
Az atommag tulajdonságai, kötési energia. A spontán magátalakulások, alfa-, béta- és gamma sugárzás. Magreakciók, maghasadás neutronok hatására, hasadási láncreakció, hasadási reaktor. A magfúzió.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás feltétele a félév során két zárthelyi sikeres megírása. A zárthelyik eredménye alapján megajánlott vizsgajegy
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga azoknak, akik a zárthelyik alapján nem szereztek vizsgajegyet
Pótlási lehetőségek: 
a zárthelyik a szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolhatók
Konzultációs lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tóth A.: Fizika műszaki menedzser hallgatóknak, Műegyetemi Kiadó, Budapest 1996
Tóth A.: Segédanyag a Fizika A3 c. tárgyhoz (sokszorosított anyag)
Hudson, A.–Nelson, R.: Útban a modern fizikához, LSI Oktatóközpont, Budapest, 1994
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
40
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
68
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Balázs Jánosné
Beosztás: 
ny. egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Jánossy András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: