BMETE13AX19

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika MO LEV
A tárgy angol címe: 
Physics
A tárgy rövid címe: 
Fizika MO LEV.
6
0
0
v
Kredit: 
7
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Keszthelyi Tamás
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.02.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
vektoralgebra, differenciál- és integrálszámítás alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A tárgy célja a fizikai alapjelenségek és alaptörvények rendszerezett megismertetése
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Tömegpont kinematikája. Tömegpont dinamikája, Newton-axiómák, mozgásmennyiség, perdület, munka, energia. Harmonikus- csillapodó- és kényszerrezgések mechanikai rendszerben. Harmonikus rezgések összetevése, felbontása. Tömegpont-rendszer mozgása, megmaradási tételek.
Ütközések, rögzített tengely körül forgó merev test mozgásegyenlete. Hőmérséklet, az ideális gáz állapotegyenlete. A kinetikus gázelmélet alapjai. A termodinamika első főtétele, fajhő, állapotváltozások. Körfolyamatok, hőerőgép, hűtőgép, hőszivattyú. A termodinamika másod ik főtétele. Transzportfolyamatok, mérlegegyenlet, vezetési törvények. Elektromos töltés. Coulomb-törvény. Elektromos térerősség, fluxus. Elektromos
potenciál és feszültség. Elektromos erőtér anyagban, a permittivitás. Stacionárius elektromos áram, az áramkörök alaptörvényei. Áram mágneses
erőtere, a mágneses indukció vektora. Erőhatások mágneses erőtérben. Biot-Savart- törvény, gerjesztési törvény. Mágneses erőtér anyagban, mágneses permeabilitás. Időben változó elektromágneses erőtér, elektromágneses indukció. Kölcsönös indukció és önindukció. Ha rmonikus- csillapodó- és kényszerrezgések elektromos áramkörökben.A hullám fogalma, a hullámfüggvény. Hullámegyenlet rugalmas hullámokra, elektromágneses hullámok. A hullámterjedés alaptörvényei: visszaverődés és törés, a törésmutató. Hullámok interferenciája, ál lóhullámok. Hullámok elhajlása. A foton, diszkrét atomi energianívók, részecskék hullámszerű viselkedése. Kötött mikrorészecskék állapotának leírása. Az elemek elektronszerkezete, periódusos rendszer. A lézer működése, a lézer alkalmazásai. A sávelmélet alapgondolata, vezetők, szigetelők és félvezetők. A szupravezetés. Vezetés félvezetőkben, elektron-lyuk párok, n-típusú és p-típusú félvezetők. A félvezető dióda és a tranzisztor.
Az atommag tulajdonságai, kötési energia. A spontán magátalakulások, alfa-, béta- és gamma sugárzás. Magreakciók, maghasadás neutronok hatására, hasadási láncreakció, hasadási reaktor

Követelmények szorgalmi időszakban: 
az órákon történő aktív részvétel
Követelmények vizsgaidőszakban: 
a vizsgaidőszakban írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetes megállapodás alapján, jelentkezés: tamas.nagy@eik.bme.hu
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tóth A.: Fizika műszaki menedzser hallgatóknak (kibővített óravázlat), (1996);
Tóth A.: Segédanyag a Fizika A3 c. tárgyhoz;
Holics L.: Fizika I.-II. Műszaki Könyvkiadó, (1986);
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
84
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
42
Összesen: 
210
Ellenőrző adat: 
210
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Nagy Tamás
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Jánossy András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: