BMETE13MF01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Haladó kvantummechanika
A tárgy angol címe: 
Advanced Qunatummechanics
A tárgy rövid címe: 
HaladóKvantummec
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kálmán Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon megszerezhető kvantummechanikai ismeretekre épít.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus (MSc) képzés Fizikus szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kvantummechanika Dirac-féle formalizmusa, kanonikus kvantálás, az impulzus operátor és mátrixelemei, a koherens állapot és jellemzői, az időfejlesztő operátor, a Schrödinger-, a Heisenberg-. és a kölcsönhatási-kép, az élettartam, az időfüggő perturbációszámítás, ionizáció
röntgenabszorpcióval, mértékinvariancia a kvantummechanikában, a mértékinvariáns átmeneti valószínűség számítása, a spin, a s űrűségoperátor és a kvantum statisztikus fizika alapjai, a szemiklasszikus sugárzási visszahatás és a relativisztikus kvantummechanika elemei.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az előadásokon
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
L. D. Landau és E. M. Lifsic: Elméleti fizika III., Nemrelativisztikus kvantummechanika (Tankönyvkiadó, Budapest, 1978),
J. J. Sakurai: Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, New York, 1994) revised ed.,
C. Cohen-Tannoudji, B Diu, F. Laloe: Quantum Mechanics, Vols. 1,2. (John Wiley, New York, 1977)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
62
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kálmán Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Jánossy András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: