BMETE14AX07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 1 Mechanika levelező képzésen
A tárgy angol címe: 
Physics 1 Mechanics in Correspondence Course
A tárgy rövid címe: 
Fizika1MLev
1
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX30
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaL1c
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Noszticzius Zoltán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.08.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.10.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai fizika; differenciál- és integrálszámítás, közönséges diffegyenletek alapjai, vektoralgebra, komplex számok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, levelező BSc képzés, Vegyész- és Biológusmérnöki Szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A mechanika felosztása. Kinematikai alapfogalmak. Vonatkoztatási rendszer, koordinátarendszer. Sebesség. Gyorsulás. Egyenesvonal ú mozgások. Szögsebesség, szöggyorsulás. Tangenciális, centripetális gyorsulás. Simuló kör. Körmozgás. I. axióma. Inerciarendszer. II. axióma.
Erő, tömeg. Súly, súlytalanság. Súlyos és tehetetlen tömeg. III. axióma. Erők szuperpozíciója. Erőtörvények. Mozgásegyenlet. Mozgás nem- inerciarendszerekben. Tehetetlenségi erők. Pontrendszer, kontinuum. Belső, külső erők. Mozgásegyenlet. Tömegközéppont fogalma, impulzusa. Kiterjedt test impulzusa. Impulzustétel pontra, kiterjedt testre. Tömegközépponti tétel. Impulzusmegmaradás. Vektor momentuma .
Impulzusmomentum. Forgatónyomaték. Impulzusmomentum tétel és megmaradás. Centrális erőtér. Munka. Teljesítmény. Energia,
energiamegmaradás. Kinetikus energia. Kinetikus energia tétel. Konzervatív erőtér. Potenciális energia. Ekvipotenciális felül etek. Mechanikai energia megmaradási tétel. Konzervatív erőtér. Disszipatív erők. Mozgás homogén erőtérben. Rezgések. Bolygómozgás. Kepler törvényei, kéttest probléma. Kényszerek. Súrlódás. Lejtők. Merev testek. Transzláció, rotáció. Mozgásegyenletek. Egyenértékű erőrendszer. Erőpár . Merev test forgása, tehetetlenségi nyomaték. Forgási energia. Fizikai inga. Torziós inga. Kontinuumok. Térfogati, felületi erők. Mozgásegyenlet. Rugalmas testek. Nyújtás. Nyírás. Fluidumok. Folyadékok, gázok sztatikája. Nyomás. Forgó folyadék. Arkhimédész törvénye. Ideális, visz kózus fluidum. Áramlás. Mérlegegyenletek. Tömegmérleg. Kontinuitási egyenlet. Bernoulli-egyenlet. Viszkozitás. Közegellenállás. Turbulencia.
Emelt szint: Galilei transzformáció és a Galilei-féle relativitás. Általános koordináták és impulzusok, Hamilton formalizmus. Oszcillátor és rotátor tárgyalása Hamilton-formalizmusban. Tenzorok. Jacobi tenzor, dilatációs tenzor. Izotróp rugalmas test: Hooke törvény. Stacionárius, lamináris áramlás hengeres csőben: nyomás- és sebességeloszlás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások 70 %-án
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az előadó rendelkezése és a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Minden héten tartunk rendszeres konzultációt, amelynek idejét és helyét az előadáson kihirdetjük.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947)
Farkas H. – Wittmann M.: Mechanika (készülő jegyzet) és egyéb interneten elérhető anyagok
Budó Ágoston: Mechanika; Kísérleti fizika I. (Tankönyvkiadó)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
1
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
47
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Farkas Henrik
Beosztás: 
docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Márkus Ferenc
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: