BMETE14AX15

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 1 – Mechanika
A tárgy angol címe: 
Physics 1 – Mechanics
A tárgy rövid címe: 
Fizika1Mechanika
2
2
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Gyökérné Dr. Wittmann Mária
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai fizika; differenciál- és integrálszámítás, közönséges diffegyenletek alapjai, vektoralgebra, komplex számok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyészmérnöki Kar, Vegyész- és Biológusmérnöki BSc Szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A mechanika felosztása. Kinematikai alapfogalmak. Vonatkoztatási rendszer, koordinátarendszer. Sebesség. Gyorsulás. Egyenesvonalú mozgások. Szögsebesség, szöggyorsulás. Tangenciális, centripetális gyorsulás. Simuló kör. Körmozgás. I. axióma. Inerciarendszer. II. axióma. Erő, tömeg. Súly, súlytalanság. Súlyos és tehetetlen tömeg. III. axióma. Erők szuperpozíciója. Erőtörvények. Mozgásegyenlet. Mozgás nem - inerciarendszerekben. Tehetetlenségi erők. Pontrendszer, kontinuum. Belső, külső erők. Mozgásegyenlet. Tömegközéppont fogalma , impulzusa. Kiterjedt test impulzusa. Impulzustétel pontra, kiterjedt testre. Tömegközépponti tétel. Impulzusmegmaradás. Vektor momentuma. Impulzusmomentum. Forgatónyomaték. Impulzusmomentum tétel és megmaradás. Centrális erőtér. Munka. Teljesítmény. Energia, energiamegmaradás. Kinetikus energia. Kinetikus energia tétel. Konzervatív erőtér. Potenciális energia. Ekvipotenciális felületek. Mechanikai energia megmaradási tétel. Konzervatív erőtér. Disszipatív erők. Mozgás homogén erőtérben. Rezgések. Bolygómozgás. Kepler törvényei, kéttest probléma. Kényszerek. Súrlódás. Lejtők. Merev testek. Transzláció, rotáció. Mozgásegyenletek. Egyenértékű erőrendszer. Erőpár . Merev test forgása, tehetetlenségi nyomaték. Forgási energia. Fizikai inga. Torziós inga. Kontinuumok. Térfogati, felületi erők. Mozgásegyenlet. Rugalmas testek. Nyújtás. Nyírás. Fluidumok. Folyadékok, gázok sztatikája. Nyomás. Forgó folyadék. Arkhimédész törvénye. Ideális, visz kózus fluidum. Áramlás. Mérlegegyenletek. Tömegmérleg. Kontinuitási egyenlet. Bernoulli-egyenlet. Viszkozitás. Közegellenállás. Turbulencia.
Emelt szint: Galilei transzformáció és a Galilei-féle relativitás. Általános koordináták és impulzusok, Hamilton formalizmus. Oszcillátor és rotátor tárgyalása Hamilton-formalizmusban. Tenzorok. Jacobi tenzor, dilatációs tenzor. Izotróp rugalmas test: Hooke törvény. Stacionárius, lamináris áramlás hengeres csőben: nyomás- és sebességeloszlás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi dolgozat teljesítése egyenként legalább 40%-ra.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga legalább 40%-os teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Heti rendszerességgel
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947)
Farkas H. – Wittmann M.: Mechanika (készülő jegyzet) és egyéb interneten elérhető anyagok
Budó Ágoston: Mechanika; Kísérleti fizika I. (Tankönyvkiadó)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Farkas Henrik
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Márkus Ferenc
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András