BMETE14MX00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Modern fizika vegyészmérnököknek
A tárgy angol címe: 
Modern Physics for Chemical Engineers
A tárgy rövid címe: 
ModernFizika
3
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Noszticzius Zoltán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.08.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.10.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Differenciál-, integrálszámítás, közönséges és parciális differenciálegyenletek. A mechanika és elektrodinamika alapjai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, MSc képzés, Vegyészmérnöki Szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Rugalmas hullámok. Transzverzális és longitudinális hullám. Interferencia. Állóhullámok. Elektromágneses hullámok. Üregbe zárt elektromágneses tér. Dipólsugárzás. Polarizáció. Komplex permittivitás. Abszorbció. Elhajlás rácson, elhajlás résen, felbontó képesség, Fresnel-
féle zónák, zónalencse. A geometriai optika mint a hullámoptika határesete. Speciális relativitáselmélet. Éter-hipotézis, Michelson-kísérlet, a speciális relativitás elve, Lorentz-transzformáció. Relativisztikus dinamika. Nyugalmi energia, sajátenergia. Kvantummechanika. Kísérleti előzmények. Hamilton-elv, Lagrange-Hamilton-formalizmus, kanonikus egyenletek, fázistér. Operátorok, sajátértékek, sajátfüggvények.
Heisenberg-féle felcserélési törvények. A Schrödinger-egyenlet. A harmonikus oszcillátor, potenciálvölgy, a hidrogénatom. A spin. Az időtől függő
Schrödinger-egyenlet. Az állapotfüggvény fizikai jelentése. A Heisenberg-féle határozatlansági összefüggések. Alagúteffektus. Anyaghullámok, elektronmikroszkóp. Szilárdtestek elektromos vezetőképessége. Szuperfolyékonyság, Bose-kondenzáció. Az atommag alkotórészei. A transzportfolyamatok alapfogalmai. Térmennyiségek. Szubsztanciális időderivált. Sűrűség, fajlagos mennyiség. Lokális és szubs ztanciális mérlegegyenletek. Állapotegyenlet, konstitutív egyenlet. Megmaradási törvények. Energia, impulzus, elektromos töltés, anyagmennyiség, entrópia, kémiai komponens mérlegegyenletei. Kémiai reakciók. A belsőenergia mérlegegyenlete: a Fourier-féle hővezetés. Kereszteffektusok. A membrán- transzport termodinamikai hajtóereje. A konvektív Nernst-Planck egyenletek egyszerűsített levezetése. Kémiai dinamikai rendszerek. Fázistér, állapotvektor, trajektória. Nemlineáris dinamika és nemlineáris kémia. Konzervatív és határciklusos oszcillációk. Disszipatí v struktúrák. Kémiai hullámok és Turing-szerkezetek.
A részletesebb tematika, valamint az emelt szintű vizsgára való felkészüléshez szükséges további anyag a tanszéki honlapon ta lálható.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
jelenlét az előadások 70 %-án
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az előadó rendelkezése és a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Minden héten tartunk rendszeres konzultációt, amelynek idejét és helyét az előadáson kihirdetjük.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Verhás J. - Farkas H. - Wittmann M.: Fizika II. (Műegyetemi Kiadó 05018)
Nagy Károly: Elektrodinamika és Nagy Károly: Kvantummechanika (Tankönyvkiadó)
az egyéb felhasználható segédanyagokat az előadó ismerteti, ill. a tanszéki honlapon megtalálhatók
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Noszticzius Zoltán
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Márkus Ferenc
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: