BMETE15AF26

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elektrodinamika gyakorlat 1
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Electrodynamics 1
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AF36
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzámMódFiz2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF03
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisFiz2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
differenciál- és integrálszámítás, vektoranalízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A ponttöltés fogalma. A Green függvény. Ponttöltésekből álló rendszer, árnyékolt Coulomb potenciál. Sík-, hengeres-, gömbi tükrözés. Vezető gömbökből és hengerekből álló elrendezések kapacitásának a számítása. Multipólus sorfejtés. Elektródák homogén elektrosztatikus térben.
Potenciál kiszámítása axiálszimmetrikus elrendezésben (Legendre-polinomok).
Stacionárius áramok mágneses tere. A vektorpotenciál számítása. Az elektromágneses indukció. Külső és a belső öninduktivitás szá mítása. Az energia áramlása elektromágneses térben. Távíró egyenlet, jelterjedés.
Hullámvezetők. TE, TM és TEM módusok számítása. Távvezetékek. Sztatikus elektromágneses tér számítása dielektrikumok és mágneses anyagok jelenléte esetén. Hiszterézis. Gyorsuló töltések energia leadása (Larmor formula, Ábrahám–Lorentz egyenlet, Thomson, Rutherford atommodell). Egyenletesen mozgó ponttöltés tere (a Lienard–Wiechert potenciál).
A speciális relativtáselmélet és az elektrodinamika. Relativisztikus Doppler effektus. Az elektromos és a mágneses tér transz formációja.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Félévközi zárthelyik. Hetente házi feladatok.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Zárthelyi a gyakorlati jegyért.A házi feladat a vizsgaidőszakban nem pótolható.
Pótlási lehetőségek: 
Pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J.D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex)
Jakovác Antal, Takács Gábor, Orosz László: Elektrodinamika jegyzet (BME, 2013)
Elméleti Fizika példatár 2.kötet (Tankönyvkiadó, Budapest)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Takács Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: