BMETE15AX02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika A2
A tárgy angol címe: 
Physics A2
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika A1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kugler Sándor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.07.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Gépészmérnök BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Mértékegységek, prefixek. Hullámtan. Egydimenziós hullámok. Harmonikus hullámok. Doppler-jelenség. Sík és gömbhullámok. Huygens-elv. Szuperpozíció. Interferencia. Optikai alapok.
2. Elektrosztatikai alapjelenségek. Töltés. Coulomb-törvény. Elektrosztatikus erőtér. A szuperpozíció elve. Elektromos térerősségvektor. Erővonalak. A térerősség fluxusa, forráserősség. Gauss-tétel.
3. Elektromos mező munkája. Feszültség és potenciál. Örvényerősség. Vezetők elektrosztatikus térben.
4. Kapacitás. Dielektrikumok, permittivitás.
5. Elektromos eltolásvektor. Földelés, csúcshatás. Elektromos mező energiája.
6. Stacionárius áram. Ellenállás, vezetőképesség. Ohm-törvény. Joule -törvény.
7.Áramköri jellemzők. Kirchoff-törvények.
8. Mágneses alapjelenségek. Mágneses indukció vektora. A mágneses fluxus. Mágneses örvényerősség.
9. Ampere féle gerjesztési törvény.
10. Biot–Savart-törvény. Különböző elrendezések mágneses tere.
11. Permeabilitás, mágneses térerősség. Lorentz-féle erőtörvény.
12. Töltés mozgása mágneses térben. Indukció.
13. Időben változó mágneses tér. Tekercsek indukciós és önidukciós tényezöje. Mágneses mező energiája.
14. Poynting-vektor. Elektromágneses hullámok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások legalább70%-án való részvétel, továbbá 2 zh teljesítése. Ezek alapján megajánlott jegy is szerezhető.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli és szóbeli vizsga a megajánlott jegy javítására
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szabó Á.: Elektrodinamika, Tankönyvkiadó
Füstöss L., Tóth G.: Fizika II., Tankönyvkiadó, J4-956
Hevesi I.: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest R.A. Serway: Physics for Scientists and Engineers
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
8
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kugler Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: