BMETE47MC16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Nyelvi megértés és produkció
A tárgy angol címe: 
Language Understanding and Production
A tárgy rövid címe: 
NyelviMeismerés
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Lukács Ágnes
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus alapvető célja, hogy a diákokat megismertesse a nyelvi megértés és produkció folyamatainak mai pszicholingvisztikai elméleteivel és az ezek kutatásában használatos módszerekkel. A moduláris és interakciós felfogás elméleti kettősségéből indulunk ki, és áttekin tjük, hogy ezeket a
megközelítéseket milyen viselkedési és neurobiológiai kísérleti eredmények támogatják. A megértésnél és a produkciónál is különleges szerepben tárgyaljuk a lexikon, a morfológia és a mondat szintjeit, mint a tudás alapú és adat alapú folyamatok interakciós felületeit. A produkcióban a hezitációs módszereken és a nyelvbotláselemzésén túl kitérünk a soktényezős modellek társalgási beágyazására is.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Gernsbacher, J. (ed., 1996): Handbook of psycholingusitics. Erlbaum
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Lukács Ágnes
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: