BMETE80AF45

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Monte Carlo módszerek
A tárgy angol címe: 
Monte Carlo Methods
A tárgy rövid címe: 
MonteCarloMódszerek
2
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AF00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valószínűségszámítás
2.Követelménytárgy kódja: 
BMEVIEEA024
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Programozás
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.01.28.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.01.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Valószínűségszámítás, programozás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés Alkalmazott fizika specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Egyenletes eloszlású véletlen számok generálása. Multiplikatív, kongruenciális és egyéb algoritmusok. A véletlenszám -sorozat aperiódikus szakasza és periodicitása.
Véletlen számok statisztikai vizsgálata. Illeszkedésvizsgálat, függetlenségi próba, 2-, Kolmogorov-próba. Empirikus próbák egyenletes eloszlású véletlen számok vizsgálatára.
Speciális eljárások nem egyenletes eloszlású véletlen számok generálására. Normális, exponenciális -, gamma-, béta- és Poisson-eloszlású változók generálása. Hatványfüggvényekkel leírható eloszlások mintavételezése. Véletlen vektorok generálásának módszerei. Tér ben izotróp
irányeloszlás generálásának speciális eljárásai.
Adott valószínűségű diszkrét események szimulálása Monte Carlo módszerrel. Eljárások a szimuláció gyorsítására. Folytonos eloszlású események szimulálása Monte Carlo módszerrel.
Általános algoritmusok adott eloszlásból történő mintavételezésre. Inverz-eloszlás, elfogadás-elvetés, táblázatos, kompozíciós módszer. Az elfogadás-elvetés módszer általánosítása. Szóráscsökkentő eljárások a részecsketranszport szimulációjánál. A statisztikai súly, az oros z rulett és a trajektóriák felhasításának módszere.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladat + 1 zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga, amely egy programozási feladat megoldásának bemutatásával kiváltható
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szobol, I.M.: A Monte-Carlo módszerek alapjai, Műszaki Könyvkiadó, 1981
Lux I., Koblinger K.: Monte-Carlo Particle Transport Methods, CRC Press,1991
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fehér Sándor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté