BMETE80MF01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika Laboratórium NT
A tárgy angol címe: 
Physics Laboratory NT
A tárgy rövid címe: 
FizikaLaborNT
0
0
6
f
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Dóczi Rita
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (MSc) Nukleáris Technika szakirány kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A félév során az alábbi választékból kerül 12 db mérés a programba, a hallgatók által választott nukleáris technika szakirány tematikájának megfelelően.
1. Neutronfluxuseloszlások mérése (makro- és mikroeloszlások, azimutális, radiális és axiális irányú eloszlások). 2. Spektrális paraméterek mérése a reaktorzónában. 3. Termikus neutronfluxus mérése aktivációs módszerrel. 4. Neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének mérése. 5.Üregeffektus mérése. 6. Termikusneutronok diffúziós hosszának mérése. 7. Későneutron paraméterek mérése, uránkoncentráció
meghatározása. 8. Mérések szubkritikus rendszeren, kritikussági kísérlet a reaktoron. 9. Neutronaktivációs analízis. 10. Nukleáris detektorok
paramétereinek vizsgálata. 11. Külöböző anyagok neutron- és gamma- védelmi tulajdonságainak vizsgálata. 12. Szabályzórúd kalibrálása szubkritikus rendszeren. 13. 235U/238U arányának meghatározása az urán hasadási termékeinek elemzése alapján. 14-17. Mérések reaktorszimulátoron (Reaktivitástényezők vizsgálata, reaktormegfutás tanulmányozása, egyéb, primer- szekunderköri jelenségek vizsgálata). 18. Atommagok bomlási sémájának meghatározása (n,gamma) magreakciók mérésével (MTA Izotóp Int.). 19. Mössbauer effektus mérése (ELTE TTK Atomfizika Tanszék). 20. Látogatás speciális nukleáris berendezésekkel rendelkező létesítménybe, intézetekbe (MTA ATOMKI, Debrecen, Országos Onkológiai Intézet, stb)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Mérési jegyzőkönyvek készítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
nincs teendő
Pótlási lehetőségek: 
Félévente egy mérési gyakorlat pótlására van lehetőség
Konzultációs lehetőségek: 
A gyakorlatvezető oktatóval történő megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A laboratóriumi gyakorlatokhoz mérési útmutatókat adunk, amelyek tartalmazzák a vonatkozó szakirodalmi hátteret
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
50
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
46
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zsolnay Éva
Beosztás: 
tiszteletbeli egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: