BMETE80MFAL

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sugárvédelem az orvosi fizikában
A tárgy angol címe: 
Radiation Protection in Medical Physics
A tárgy rövid címe: 
SugárvédAzOrvFizikában
3
0
1
f
Kredit: 
5
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80MF78
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.06.20.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Nukleáris fizika alapjai / basic physics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Orvosi Fizika MSc képzés kötelező tárgya, Fizikai Tudományok Doktori Iskola választható tárgya / compulsory subject of the Medical Physics MSc course, an optional subject of the Doctoral School of Physical Sciences
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Hazai és nemzetközi sugárvédelmi szabályozás, ajánlások, jogszabályok, rendeletek. A fizikai és biológiai dózisfogalmak áttekintése (KERMA és elnyelt dózis, relatív biológiai hatásosság a determinisztikus hatás jellemzésére, egyenértékdózis és effektív dózis a sztochasztikus hatások értékelésére). LNT – pro és kontra. Dózis/kockázat-alapú sugárvédelmi szabályzási rendszer. Dóziskorlát, dózismegszorítás. Kibocsátási korlát. Mentességi szint. A külső dózis- és dózisteljesítmény mérési elve és kivitelezése, eszközei, a mérések kiértékelése. A belső sugárterhelés számítása. A belső sugárterhelés meghatározásához szükséges mérési eljárások – egésztest- és résztestszámlálás, környezeti analízis. Környezeti és biológiai minták instrumentális analízise. A mesterséges eredetű radioizotópok alkalmazásai, kikerülésük a környezetbe. Sugárveszélyes munkahelyek az egészségügyben, munkahelyek tervezése. Személyi sugárvédelem. Radioaktív források szállítása és hulladékkezelés. Páciens védelem és beteg dozimetria. Sugáregészségtan alapjai. Sugárbalesetek az egészségügyi alkalmazás különböző területein, azok megelőzése és a baleseti helyzetek kezelése. Sugárterápiás intézet részegységeinek sugárvédelmi tervezése. Zárt és nyitott radioaktív készítmények alkalmazása, fizikai védelme.
Laboratóriumi gyakorlatok: Sugárvédelmi mérőműszerek gyakorlati alkalmazása; Sugárvédelmi mérések a klinikumban; Sugárterápiás és röntgendiagnosztikai munkahelyek sugárvédelmi tervezése.
 
Overview of physical and biological dose concepts (KERMA and absorbed dose, relative biological efficacy to characterize deterministic effect, equivalent dose and effective dose to evaluate stochastic effects). LNT - model. Dose / risk-based radiation protection regulatory system. Dose limit, dose constraint. Emission limit. Exemption level. Principle and implementation of external dose and dose rate performance, tools, evaluation of measurements. Calculation of internal radiation exposure. Measurement procedures required for the determination of internal radiation exposure - whole body and partial body counting, environmental analysis. Instrumental analysis of environmental and biological samples. Applications of radioisotopes of artificial origin and their release into the environment. Radiation hazardous workplaces in healthcare, workplace planning. Personal radiation protection. Transport of radioactive sources and waste management. Radiation accidents in different fields of medical physics. Patient protection and patient dose. Basics of radiology. Radiation accident prevention and accident management. Radiation protection design of the components of a radiotherapy institute. Use of closed and open radioactive sources. Manifestations of non-ionizing radiations, their possible physiological effects. Applications and limitation of non-ionizing radiation.
Laboratory exercises: Radiation protection measurements in the hospital, Radiation protection planning of radiation therapy and X-ray diagnostics workplaces.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi, laborgyakorlatok teljesítése, projektfeladat teljesítése / 2 successful written exams; completion of lab practice and project tasks
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs / There is'nt.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint / According to the Code of Studies and Exams
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontban / At the time agreed with the presenters
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
előadás jegyzet, EU BSS;
IAEA STS No 47. Radiation Protection in the Design of Radiotherapy Facilities.
Deme S, Pesznyák Cs, Sugárvédelem a gyakorlatban, Typotex. 2024
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté