BMETE80NE06

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművi üzemzavar elemzések
A tárgy angol címe: 
Safety Analyses of Nuclear Power Plants
A tárgy rövid címe: 
AtomerőműviÜzemzavarElemzések
3
2
0
v
Kredit: 
6
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80NE23
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
Egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.03.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.04.02.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Energetikus MSc képzés Atomenergia specializáció kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések:

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a legfontosabb üzemi tranziensek és üzemzavari folyamatok modellezésére alkalmazott modellezési módszerekkel, néhány jellemző számítógépes elemzőprogrammal. Elsajátítják a méretezési alap szempontjából meghatározó főbb méretezési üzemzavarok fizikai folyamatait, valamint - a gyakorlatok keretében - megfelelő programok és szimulációs eredmények felhasználásával betekintést nyernek az atomerőművek üzemzavar-elemzési módszereibe. Az atomerőművek belső események által indukált méretezési üzemzavarain túl a tárgy ismerteti a külső veszélyekre való méretezés elveit is (földrengés, robbanás, repülőgép rázuhanás, rendkívüli meteorológiai események, árvizek) és ezek jellemzőit (veszélyeztetettségi görbe, méret, intenzitás, terhelési diagram, stb.).

Tudás kompetenciák:

 • Tisztában van az erőművekkel, atomerőművekkel és az energiarendszerekkel kapcsolatban használt fogalmakkal.
 • Pontos ismeretekkel rendelkezik az atomerőművi villamosenergia-termelésre felhasználható alapvető fizikai folyamatokról.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomerőművek korszerű műszaki megoldásait illetően.
 • Tájékozott a nukleáris energiatermelő létesítmények üzemét jellemző mennyiségeket illetően.
 • Ismeri az atomenergia-felhasználás hatósági előírásait és műszaki kihívásait.
 • Alapvető ismeretekkel rendelkezik az atomerőművi áramtermelés során fellépő műszaki kihívásokról és megoldásokról.
 • Tisztában van a nukleáris bizonság alapelveivel és jogszabályi követelményeivel.
 • Ismeri az atomerőművi berendezések alapvető műszaki jellemzőit.
 • Tudomása van az alapvető numerikus számítási módszerekről.
 • Felismeri az energiatermeléshez kapcsolódó kockázatokat és a fejlett társadalmak elvárásait.
 • Tájékozott az atomenergetika területén alkalmazható számítógépi elemzőeszközök tekintetében.
Képesség kompetenciák:
 • Kiválasztja az atomerőművi üzemzavari vizsgálatok során alkalmazandó követelményeket, a vizsgálat szintjét és célrendszereit.
 • Meghatározza az alapvető nukleáris biztonsági elvárásokat.
 • Elemzi az atomerőművi üzemzavarokra jellemző adatokat és feldolgozás útján minőségileg új adatokat állít elő.
 • Javaslatot tesz a megfelelő atomerőművi elemzési technika kiválasztására.
 • Alkalmazza a vonatkozó jogszagályokban rögzített hatósági előírásokat.
 • Különbséget tesz az atomerőművi technológiák között nukleáris biztonsági jellemzőik alapján.
 • Értelmezi a nukleáris energetikai rendszerekhez kapcsolódó műszaki és biztonsági értékelő és elemző kritériumokat.
 • Adott létesítményre meghatározza az műszaki, nukleáris biztonsági jellemzőit.
 • Adott létesítményre meghatározza az műszaki, nukleáris biztonsági jellemzőit.
 • Alkalmazza a megfelelő numerikus számítási módszereket.
 • Kiválasztja a nukleáris létesítmények biztonsági értékeléséhez megfelelő eszközöket.
 • Alkalmazza a szükséges nukleáris biztonsági elemző eszközöket.
Attitűd kompetenciák:
 • Munkáját, eredményeit és következtetéseit folyamatosan ellenőrzi.
 • Folyamatos ismeretszerzéssel bővíti az atomenergetikával kapcsolatos tudását.
 • Nyitott az információtechnológiai eszközök használatával kapcsolatos tudása folyamatos fejlesztésére.
 • Törekszik a nukleáris műszaki problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára.
 • Fejleszti a pontos és hibamentes feladatmegoldást, a mérnöki precizitást és szabatosságot szolgáló képességeit.
Önállóság és felelősség kompetenciák:
 • Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgatótársaival.
 • Elfogadja a megalapozott szakmai és egyéb kritikai észrevételeket.
 • Egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában.
 • Ismeretei birtokában, elemzései alapján felelős, megalapozott döntést hoz.
 • Felelősséget érez az energetika, az atomenergetika aktuális kihívásai, valamint a fenntartható környezethasználat, továbbá a jelen és a jövő nemzedékei iránt.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadások és gyakorlatok 70-án jelen kell lenni. Egy szintfelmérő és egy projekt jellegű részteljesítmény értékelés.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A részteljesítmény értékelés egy alkalommal javítható, illetve ismételhető (ide értve a késedelmes benyújtást is) a pótlási időszak végéig.
Konzultációs lehetőségek: 
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Atomreaktorok biztonsága I. kötet. Szerkesztők: Elter József, Gadó János, Holló Előd, Lux Iván, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013. ISBN 978-312-180-1
Atomreaktorok biztonsága II. kötet. Szerkesztők: Elter József, Gadó János, Holló Előd, Lux Iván, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2013. ISBN 978-312-182-5
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
70
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
23
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
2
Vizsgafelkészülés: 
38
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
Egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs