BMETE80SR31

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorfizika 1
A tárgy angol címe: 
Reactor Physics 1
A tárgy rövid címe: 
Reaktorfizika1
18
6
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kis Dániel Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.08.24.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés és a Nukleáristechnológia-menedzsment szakmérnök/szakember továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Magfizikai alapok. 
A radioaktív bomlás általános törvényei. Alfa-bomlás, béta-bomlás, bomlási sorok, gamma-sugárzás.
Magreakciók. A hatáskeresztmetszet fogalma. Megmaradási törvények. A magreakciók általános tulajdonságai, 1/v törvény. Magreakció mechanizmusok, közbenső mag, rezonanciák, direkt magreakciók. 
Magsugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Nehéz töltött részecskék, béta-részecskék, és gamma-sugárzás kölcsönhatásai. 
Neutronfizika. A neutronok általános tulajdonságai, neutronforrások, neutronok kölcsönhatása az anyaggal. 
Maghasadás. A hasadás energetikai feltétele. Hasadási termékek, hasadási neutronok. 
Reaktorfizikai alapok. Magfüggvények. Fluxus fogalma. Neutronlassulás rugalmas ütközések révén. Neutronspektrum. Csoportállandók. Moderáltság. Doppler-effektus. 
Sokszorozási tényező, reaktivitás, pontkinetikai egyenletrendszer. 
Az egycsoport diffúzióegyenlet megoldásai egyes esetekben. Hasáb és henger alakú reaktorok neutronfluxus-eloszlása, Helmholtz-egyenlet.
A kritikusság feltétele. Reaktivitástényezők.
Reaktormérgek, kiégés alapjai.
 
Célkitűzések:
 
A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek reaktorfizika területén. 
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni felkészülés során elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:
 
T: TUDÁS
1. Átfogó ismeretekkel rendelkezik az atomreaktorban lejátszódó maghasadásos láncreakció és az ahhoz kapcsolódó termohidraulikai folyamatokról.
2. Átfogó ismeretekkel rendelkezik a reaktortechnikai és –fizikai folyamatok területén.
K: KÉPESSÉG
Képes a reaktortechnológiai szakterület legfontosabb terminológiá-it, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő fel-adatok végrehajtásakor.
A: ATTITŰD
1. Elkötelezett a nukleáris biztonság iránt.
2. Elkötelezett a biztonsági kultúra iránt.
3. Elkötelezett a felelősségére bízott szervezet és létesítmény hatékony, a szabályoknak megfelelő irányítására.
Ö: ÖNÁLLÓSÁG ÉS FELELŐSSÉG
1. Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi szakmai kérdések végiggondolását és a releváns források, vonatkozó utasítások alapján történő kidolgozását.
2. Képes mások munkáját, akár kisebb, akár nagyobb csoportban, szervezetben a szakma szabályainak megfelelően vezetni.
3. Figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos jogszabályi és adminisztrációs változásokat. 
4. A szervezetben elfoglalt helyének megfelelően, a számára magasabb szintről érkező instrukcióknak megfelelően – ugyanakkor a maga és mások munkájára is kritikusan tekintve – irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a felelősségi körébe tartozó rendszerek működését.
5. Vállalja a felelősséget az irányítása alatt zajló folyamatokért. 
6. Működési területén önállóan hoz szakmailag megalapozott döntéseket, melyeket felelősségteljesen képvisel.
7. Munkáját minden körülmények között a jogszabályokban és a munkahelyi szabályokban rögzített módon, a nukleáris biztonsági elveknek megfelelően, magas biztonsági kultúra mellett végzi, figyelemmel az emberek és a technikai rendszerek teljesítőképességére.
 
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Aláírás feltétele az előadások 70%-án való részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
24
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
50
Vizsgafelkészülés: 
52
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kis Dániel Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs