BMETE80SR36

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fenntartható fejlődés és atomenergia
A tárgy angol címe: 
Sustainable Development and Energy
A tárgy rövid címe: 
FenntarthatóFejlődésÉsAtomenergia
12
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2020.04.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2020.08.24.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés és a Nukleáristechnológia-menedzsment szakmérnök/szakember továbbképzés kötelező tárgya 2020-tól
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Globális és lokális energetikai lehetőségek és piacok, fő kérdések, trendek, nemzetközi ellátás és fogyasztás az atomenergiára vonatkozóan. 
Energia-elosztó rendszerek és azok geopolitikai kihívásai; a villamosenergia-rendszer lehetőségei és üzemmódjai (csúcs/alap); villamosenergia-termelési módok, kapcsolatuk a hálózattal, különös tekintettel a megbízhatóságra; termelési költség, alaperőművi ellátás, a terheléskövetés és a tartalékok jelentősége. 
A villamosenergia-elosztó hálózat infrastruktúra-igényei; a megbízható hálózat műszaki kihívásai; villamosenergia-rendszer meghibásodásainak tapasztalatai.
A villamosenergia-termelés költségei. Az atomerőművi villamos energia és a nukleáris üzemanyag árának globális gazdasági hajtóerői (általános költségmérleg, üzemanyagciklusok gazdaságossága, bányászat, konverzió, villamosenergia-egységköltség, tőkeköltség új atomerőmű építésekor, leállás költségei, karbantartás); az üvegházhatású gázok kibocsátási piacának figyelembe vétele.
Nukleáris létesítmények életciklusa, legfontosabb atomerőmű-beruházási projektek, trendek.

Célkitűzések:

 
A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek a jelen tantárgy szakmai területén. 
A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni felkészülés során elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák:

T: TUDÁS

1. Ismeri a fenntartható fejlődés és az energetika, különösen a villamos energetika területén használatos alapvető eljárásokat, azok eszközeit, kapcsolódásait és összefüggéseit. 
2. Ismeri az energetikához kapcsolódó fogalmakat, különös tekintettel a környezetvédelemhez, ellátásbiztonsághoz és klímaváltozáshoz kötődő kérdéseket.
K: KÉPESSÉG
1. Képes az energiarendszerek legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. 
2. Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére.
3. Szakterületén képes kidolgozni mérnöki és menedzsment problémák megoldásait, figyelembe véve az atomreaktorban lejátszódó folyamatok működési és nukleáris biztonságra gyakorolt hatását.
4. Képes a nukleáris létesítményhez kapcsolódó szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és megoldására.
5. Alkalmazza az atomerőművi rendszerek és technológiák számítási, méretezési és modellezési elveit és módszereit. 
6. Képes értelmezni és jellemezni az atomerőművi rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszer-elemek kialakítását és kapcsolatát.
A: ATTITŰD
1. Alkalmazza az energia-, egészség- és környezettudatos tervezési és üzemeltetési elveket és módszereket. 
2. Elkötelezett a nukleáris biztonság iránt.
3. Elkötelezett a biztonsági kultúra iránt. 
4. Törekszik arra, hogy önképzése az atomenergetikai szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. 
5. Feladatainak megoldását, vezetési döntéseit az irányító és irányított munkatársak véleményének megismerésével végzi, illetve hozza meg. 
6. Munkája során a vonatkozó nukleáris biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelmény-rendszereket betartja és betartatja.
7. Nyitottan áll a szakmai fejlődést szolgáló továbbképzésekhez.
Ö: ÖNÁLLÓSÁG ÉS FELELŐSSÉG
1. Alkalmazza az energia-, egészség- és környezettudatos tervezési és üzemeltetési elveket és módszereket. 
2. Elkötelezett a nukleáris biztonság iránt.
3. Elkötelezett a biztonsági kultúra iránt. 
4. Törekszik arra, hogy önképzése az atomenergetikai szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen. 
5. Feladatainak megoldását, vezetési döntéseit az irányító és irányított munkatársak véleményének megismerésével végzi, illetve hozza meg. 
6. Munkája során a vonatkozó nukleáris biztonsági, egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési követelmény-rendszereket betartja és betartatja.
7. Nyitottan áll a szakmai fejlődést szolgáló továbbképzésekhez.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozat
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
12
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
18
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
18
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs