BMETE91AM22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Rácsfélcsoportok az algebrában és a geometriában
A tárgy angol címe: 
Lattice semigroups in algebra and geometry
A tárgy rövid címe: 
Rácsfélcsoportok
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Algebra 1.
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Küronya Alex
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.11.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.12.14.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Csoport- és testelmélet, elemi kommutatív algebra
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Választható táargy a matematikus alap- és mesterképzés, illetve a doktori képzés hallgatói számára
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Konvex politópok elméletének alapjai
2. Rácsfélcsoportok és invariánsaik, Hilbert-függvény
3. Kaveh és Hovanskii tétele a Hilber-függvény aszimptotikus viselkedéséről
4. Nemnegatív rácsfélcsoportok szintenkénti összeadása, Fujita-közelítés
5. Értékelések részalgebrákon, polinomgyűrűk fokszámozott részalgebrái, algebrák Hilbert-függvényei
6. A Hilbert-Serre tétel polinomgyűrűk feletti végesen generált modulusokra
7. Algebrai geometriai alapok, racionális függvények algebrai varietásokon
8. Hilbert tétele a Hilbert-polinom fokszámáról és főegyütthatójáról
9. Racionális függvények véges-dimenziós altereinek metszési számai

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az órákon való részvétel, az aláírás megszerzése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A Tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Számonkérés előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadó órákon.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kaveh-Hovanskii: Newton convex bodies, semigroups of integral points, graded algebras and intersection theory
Ewald: Combinatorial convexity and algebraic geometry
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Küronya Alex
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: