BMETE92MF00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Numerikus módszerek
A tárgy angol címe: 
Numerical Methods
A tárgy rövid címe: 
NumerikusMódszerek
4
0
2
f
Kredit: 
6
Kizáró tantárgyak: 
BMETE92AF03, BMETE92AF04
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Hováth Róbert
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Egy- és többváltozós analízis, lineáris algebra, differenciálegyenletek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

MATLAB numerikus szoftver használata. Hibaszámítás. Lineáris egyenletrendszerek direkt es iteratív megoldása: Gauss eliminácio, Gauss transzformáció. Mátrixok faktorizációi. Lineáris egyenletrendszerek kondicionáltsága. Jacobi-, Seidel-, SOR iteráció; az iteráció konvergenciája, hibabecslése. Optimalizációs típusú eljárások lineáris egyenletrendszerek megoldására. Sajátértékek becslése. Hatványmódszer mátrixok sajátérték - sajátvektor feladatára. Inverz hatvány módszer. Mátrixok speciális alakra való transzformálása. Jacobi módszer sajátértékek és sajátvektorok meghatározására. QR módszer sajátértékek meghatározására. Közönséges interpoláció polinommal. Hermite-féle interpoláció. Interpoláció harmadfokú spline-nal. Közelítés legkisebb négyzetek értelemben polinommal és trigonometrikus polinommal; trigonometrikus interpoláció; a gyors Fourier-transzformáció alapja. Numerikus integrálás: Newton – Cotes formulák és alkalmazásuk. Gauss -típusú kvadratúrák. Nemlineáris egyenlet-rendszerek megoldása. Polinomok gyökei. Közönséges differenciálegyenletek kezdetiérték feladatainak numerikus megoldása: egylépéses módszerek alapfogalmai; Runge-Kutta formulák, egylépéses módszerek stabilitása, konvergenciája és hibabecslése. Többlépéses módszerek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
gyakjegy = 3 zh >= 3=6/2 + röpzh-k ill. beadandó házi feladatok
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatókkal egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Faragó István, Horváth Róbert, Numerikus módszerek, egyetemi jegyzet, 2013. Tankönyvtárban elérhető
Faragó István, Fekete Imre, Horváth Róbert, Numerikus módszerek példatár, egy. jegyzet, 2013. Tankönyvtárban elérhető
Stoyan Gisbert, Matlab – Frissített kiadás. Numerikus módszerek, grafika, statisztika, eszköztárak, Typotex, 2011
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
72
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Horváth Róbert
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: