BMETE93AM16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optimalizálási modellek
A tárgy angol címe: 
Optimization Models
A tárgy rövid címe: 
OptimalizálásiModellek
2
0
2
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE92AM37
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kalkulus2
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AM42
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Informatika1
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93AM19
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Operációkutatás
A tantárgy felelős tanszéke: 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Gazdag-Tóth Boglárka
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2015.02.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.04.18.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
operációkutatás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematika (BSc) képzés Mérnök Mat. és Operációkutatás sáv kötelező, Adattud. sáv köt.vál. tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bevezetés a matematikai modellezésbe, matematikai programozási feladatok, ezek osztályozása. Modellátírások: összetett szállí tási feladat átírása egyszerű szállítási feladatra, szállítási, ill. maximális folyam feladat átírása Minimális költségű hálózati folyamfeladatra. Gazdasági feladatok
modellezése. Egészértékű modellezési trükkök, halmazfedési, halmazbontási feladatok. Vállalat elhelyezési feladatok modellezé se. Numerikus hibalehetőségek. Dinamikus programozás. Ütemezési feladatok, heurisztikák, közelítések, online változatok. Döntéselmélet. Készletezési feladatok.

Matematikai programozási feladatok leírásának szabályai, főbb lépései. A számítógépes megoldás lehetőségei. Modell leírási te chnikák gyakorlása, fájlformátumokról, modellezési nyelvekről általában. Solverek. Az AMPL modellező nyelv. Bevezetés az EXCEL opti malizálási csomagjának és a CPLEX illetve XPRESS optimalizálási programcsomagok használatába. A megoldási algoritmusok sajátosságai, kiv álasztásuk. Az algoritmusok paramétereinek beállításai. A megoldás értelmezése. A Neos server használatának ismertetése. Általános és speciális lineáris programozási, egészértékű, nem lineáris és sztochasztikus modellek és megoldásaik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel a tanórákon, két zárthelyi megírása, egy házi feladat beadása
Pótlási lehetőségek: 
a két zárthelyi bármelyike pótolható az utolsó oktatási héten, iv jelleggel a vizsgaidőszak első három hetében
Konzultációs lehetőségek: 
zárthelyi írás előtt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
http://www-neos.mcs.anl.gov/neos/
G.-Tóth Boglárka: Optimalizálási Rendszerek és Matematikai Modellezés példákon keresztül. Elektonikus jegyzet 2012
Wayne L. Winston: Operációkutatás, módszerek és alkalmazások 1-2. kötet, Aula Kiadó, Budapest, 2003.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
26
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Gazdag-Tóth Boglárka
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Illés Tibor
A tantárgy adatlapja PDF-ben: