BMETEAGBsMMMOD-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A matematika módszerei
A tárgy angol címe: 
Mathematical Methods
A tárgy rövid címe: 
AMatematikaMódszerei
0
4
0
f
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Hegedüs Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.05.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
középiskolai matematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK matematika BSc képzés kötelező tantárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

– Elemi kombinatorikai feladatok: leszámlálások, gráfok.
– Természetes nyelvi logika. Állítások, tagadások, állítás megfordítása, logikai műveletek.
– Egyrétű kvantoros kifejezések (szillogizmusok), halmazok, Boole algebrájuk.
– Bizonyítási módszerek. Esetszétválasztás. Feltételes állítások. Levezethetőség. Indirekt bizonyítások. Konstrukciós bizonyítások. Egzisztencia bizonyítások.
– Skatulya-elv. Invariánsok és algoritmikus bizonyítások. Izomorfia.
– Rendezések és relációk. Ekvivalencia reláció.
– Jólrendezettség, teljes indukció, végtelen leszállás, rekurzió.
– Halmazok Descartes szorzata. Halmazok ekvivalenciája, számosság fogalom. Megszámlálható és nem megszámlálható halmazok és létezésük. Cantor-féle diagonális módszer. Russell-paradoxon és társai.

– Elementary problems in combinatorics: counting and graphs.
– Natural language logic. Propositions, negations, reversing, logical operations.
– Single quantifier expressions (syllogisms), sets, their Boolean algebra.
– Proof methods. Case separation. Conditional statements. Provablity. Proofs by contradiction. Constructive proofs. Existence proofs.
– Pigeonhole principle. Invariants and algorithmic proofs. Isomorphism.
– Ordering and relations. Equivalence relations.
– Well ordering, principle of induction, infinite descent, recursion.
– Descartes product of sets. Equivalence of sets, cardinality. Countable and uncountable sets and their existence. Cantor's diagonal method. Russell's paradox and others.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok teljesítése, rendszeres házi feladatmegoldás.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
G. Chartrand, A. Polimeni, P. Zhang: Mathematical Proofs - A Transition to Advanced Mathematics. Pearson 2018.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Hegedüs Pál
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geometria Tanszék
Név: 
Dr. Molnár Zoltán Gábor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra és Geomeria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. G. Horváth Ákos