BMETEMIBsGMAT3-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematika G3k
A tárgy angol címe: 
Mathematics G3k
A tárgy rövid címe: 
MatematikaG3k
2
2
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93BG02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Matematika G2 (aláírás megléte)
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE93BG22
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Többváltozós analízis mérnököknek (aláírás megléte)
A tantárgy felelős tanszéke: 
Matematika Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Nagy Katalin
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.05.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.05.15.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, komplex aritmetika, egy- és többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása, függvénysorok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
KJK Repülőmérnöki BSc szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A differenciálegyenletek (DE) osztályozása. Szétválasztható DE, lineáris állandó és változó együtthatós DE, lineáris állandó együtthatós DE rendszerek. Közönséges differenciálegyenletek néhány alkalmazása.
Skalár és vektormezők. Görbe- és felületmenti integrálok. Divergencia és rotáció, Gauss- és Stokes-tétel, Green-formula. Konzervatív vektormezők, potenciál. A vektoranalízis néhány alkalmazása.
Matematikai szoftverek alkalmazása néhány elemi szintű feladat megoldására.

Classification of differential equations. Separable ordinary differential equations, linear equations with constant and variable coefficients, systems of linear differential equations with constant coefficients. Some applications of ODEs.
Scalar and vector fields. Line and surface integrals. Divergence and curl, theorems of Gauss and Stokes, Green formulae. Conservative vector fields, potentials. Some applications of vector analysis.
Software applications for solving some elementary problems.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyik dolgozat teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Számonkérés előtt szervezett konzultációk, továbbá egyéni konzultációk fogadóórákon
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Thomas-féle kalkulus, Typotex Kiadó, 2006.
Babcsányi I.-Wettl F. Matematikai feladatgyűjtemény III. Műegyetemi Kiadó 1998.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
21
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
25
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Gyurkovics Éva
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós