BMETENTMsOMTST-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Méréstechnika a sugárterápiában
A tárgy angol címe: 
Dosimetry in Radiotherapy
A tárgy rövid címe: 
MéréstechnikaASugárterápiában
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF94
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Sugárterápia1
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF78
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Sugárvédelem OF
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Stelczer Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.04.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Sugárterápia fizikai alapjai / Physical Basis of Radiotherapy
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Orvosi fizika MSc képzés kötelezően választható tárgya, Fizikai Tudományok Doktori Iskola szabadon választható tárgya / compulsory elective subject of the Medical Physics MSc course, and optional subject of the Doctoral School of Physical Sciences
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Cilindrikus, plánparalell és PinPoint ionizációs kamrák alkalmazása teleterápia esetén, well-type ionizációs kamra alkalmazása a brachyterápiában. Gyémántdetektorok, elektrométerek alkalmazása. Félvezető detektorok (p és n típusú), különböző típusú mátrix detektorok (félvezető és ionizációs kamra), portál dozimetria, termolumineszcens és optikai doziméterek, radiografik és radiochromik filmdozimetria. CT dozimetria, dozimetriai és képminőségi paramétereinek ellenőrzése különböző homogén és antropomorf fantomokkal. Relatív és abszolút mérések eszköztára kobalt ágyúknál és lineáris gyorsítóknál, forrás kalibráció. Alfa dózismérők, neutron dozimetria. Modern besugárzási technikák (IMRT, IGRT, IMAT) dozimetriai ellenőrzésének eszköztára. In vivo dozimetria.
 
Use of cylindrical, plane-parallel and PinPoint ionisation chambers for teletherapy, and well-type ionisation chambers for brachytherapy. Application of diamond detectors, electrometers. Semiconductor detectors (p and n type), different types of matrix detectors (semiconductor and ionisation chamber), portal dosimetry, thermoluminescence and optical dosimetry, radiographic and radiochromic film dosimetry. CT dosimetry, dosimetric and image quality parameters measurements with different homogeneous and anthropomorphic phantoms. Equipment for relative and absolute measurements with cobalt guns and linear accelerators, source calibration. Alpha dosimeters, neutron dosimetry. Instrumentation for dosimetric monitoring of modern irradiation techniques (IMRT, IGRT, IMAT). In vivo dosimetry.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Nincs / There isn't.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga / oral examination
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint / According to the Code of Studies and Exams
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadókkal egyeztetett időpontokban / At times agreed with the lecturers
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dosimetry of Small Static Fields Used in External Beam Radiotherapy, IAEA, TRS No. 483. 2017.
Absorbed Dose Determination External Beam Radiotherapy, IAEA TRS No. 398, 2024
Accuracy Requirements and Uncertainties in Radiotherapy, Human Health Series No 31.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
32
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Stelczer Gábor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté