BMETENTMsORTDG-00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Röntgendiagnosztika fizikai alapjai
A tárgy angol címe: 
Physical Basis of X-Ray Diagnostic
A tárgy rövid címe: 
RöntgendiagnosztikaFizikaiAlapjai
2
0
1
v
Kredit: 
4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2024.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2024.04.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
atom és magfizika / atomic and nuclear physics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Orvosi fizika MSc képzés kötelező tárgya, Fizikai Tudományok Doktori Iskola választható tárgya / compulsory subject of the Medical Physics MSc course, and optional subject of the Doctoral School of Physical Sciences
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A sugárzás és az anyag kölcsönhatásai; A dozimetria alapjai; Képminőség mérései (kontraszt, zaj, jel- és zaj elemzés, életlenség); Röntgensugárzás előállítása (röntgencsövek, a röntgencső energetizálása és vezérlése, a röntgencső és a generátor besorolása, kollimáció és szűrés, a röntgensugárzás spektrumát és kimenetét befolyásoló tényezők, szűrés); Projekciós radiográfia (röntgen képalkotás, szórt sugárzás a vetítési radiográfiában); Receptorok vetítési radiográfiához (receptorok általános tulajdonságai, film- és képernyőfilmrendszerek, digitális receptorok); Fluoroszkópos képalkotó rendszerek; mammográfia; Speciális radiográfiai témák (fogászati radiográfia, mobil radiográfia és fluoroszkópia, DEXA, hagyományos tomográfia és tomoszintézis), számítógépes tomográfia; Kép utófeldolgozása és elemzése. Dozimetriai műszerek.
 
Interactions of radiation and matter; Basics of dosimetry; Image quality measurements (contrast, noise, signal and noise analysis, sharpness); Production of X-ray radiation (X-ray tubes, energization and control of the X-ray tube, classification of the X-ray tube and generator, collimation and filtering, factors affecting the spectrum and output of X-ray radiation, filtering); Projection radiography (X-ray imaging, scattered radiation in projection radiography); Receptors for projection radiography (general properties of receptors, film and screen film systems, digital receptors); Fluoroscopic imaging systems; mammography; Special radiographic topics (dental radiography, mobile radiography and fluoroscopy, DEXA, conventional tomography and tomosynthesis), computed tomography; Image post-processing and analysis. Dosimetry instruments.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel a laborokon / completion of lab practice
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga / oral examination
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint / According to the Code of Studies and Exams
Konzultációs lehetőségek: 
előre megbeszélt időpontban / available in Hungarian/English at a pre-arranged time
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
D.R. Dance at al, Diagnostic Radiology Physics: A Handbook for Teachers and Students, IAEA, 2014 (English and Hungarian)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
15
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Pesznyák Csilla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Stelczer Gábor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Elek Richárd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté