BMETE91AM29

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Additív és kombinatorikus számelmélet
A tárgy angol címe: 
Additive and Combinatorial Number Theory
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Wettl Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.03.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.04.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, Számelmélet, Analízis I., Diszkrét matematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható tárgy a BSc, MSc, PhD matematikus hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az alábbi témákból válogatunk.
Összeghalmazok elemszámának becslése. Elemi módszerek, additív energia, Ruzsa - távolság. Balog – Szemerédi –- Gowers - tétel. Freiman — Ruzsa - tétel. Kombinatorikus módszerek és alkalmazásaik. Összegmentes halmazok és Sidon - sorozatok. A Ramsey - elmélet alkalmazásai, Schur - tétel, Van der Waerden - tétel, Hales – Jewett - tétel. Plünnecke - gráfok és alkalmazásaik. A Littlewood - Offord probléma. A Szemerédi – Trotter tétel és alkalmazásai összeg és szorzathalmazok elemszámának becslésére. A polinom - módszer, kombinatorikus
Nullstellensatz és alkalmazásai. Cauchy – Davenport – Chowla - tétel, Kemnitz - sejtés, Reiher - tétel. A Fourier - analízis és ergodelmélet
alkalmazása. Roth - tétel, Gowers - norma, Szemerédi - tétel, Green – Tao - tétel, Fürstenberg – Sárközy - tétel. A valószínűségszámítási módszer és alkalmazásai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel az órákon
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz-nek megfelelően, az oktatóval egyeztetve
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, illetve vizsgák előtt
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
T. Tao - V.H.Vu: Additive Combinatorics
M. B. Nathanson: Additive Number Theory : Inverse Problems and the Geometry of Sumsets
A. Geroldinger-I. Z. Ruzsa: Combinatorial Number Theory and Additive Group Theory
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
22
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr.Kiss Sándor
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Rónyai Lajos
A tantárgy adatlapja PDF-ben: