BMETE11BG16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A fizika kultúrtörténete kísérletekkel
A tárgy angol címe: 
Cultural History of Physics with Experiments
A tárgy rövid címe: 
AFizikaKultúrtörténete
2
0
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Simon Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.06.04.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.07.07.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai fizikai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK alpképzési szakjainak szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tudományos megismerés folyamata. A tudományos megismerés filozófiatörténeti áttekintése Thomas Kuhn munkássága nyomán. A mechanika mint tudományterület kialakulásának ismerete Arisztotelésztől Newtonig. A mechanikai alapjelenségek és azok matematikai leírása. A Newton axiómák bemutatására alkalmas demonstrációk, kényszererők és tehetetlenségi erők ismerete. Az égi mechanika leírásához vezető út Ptolemaiosztól Keplerig. A kopernikuszi forradalom és hatása a mai gondolkodásra. A Kepler törvények ismerete és azok kapcsolata Newton egyetemes tömegvonzási törvényével. A hőtan-termodinamika kialakulásához és modern leírásához vezető út. A hőtani alapfogalmak (energiamegmaradás, belső energia) és a modern hőtani fogalmak (statisztikus fizika, entrópia). A hőerőgépek maximális hatásfokának felismeréséhez vezető tudománytörténeti út. A Carnot tétel. Az elektromágnesség leírásához vezető tudománytörténeti út és az alapkísérletek (Coulomb, Biot-Savart kísérletek). A Gauss tétel és fontossága az elektrosztatikában és kapcsolata a tömegvonzás törvényével. Az elektromágneses hullámok felfedezése, és ennek hatása a modern telekommunikációra. A Hertz féle kísérletek demonstrációja, a modern rádiótechnika, spektrumanalízis alapjai. A geometriai és hullámoptikai alapjelenségek (fénytörés, elhajlás, interferencia). A fény leírásához vezető tudománytörténeti út. A relativitáselmélethez vezető alapkísérletek (Fizeau, Michelson-Morley) bemutatása és Einstein gondolatkísérleteinek értelmezése. Az általános relativitáselmélet alapjainak bemutatása, és a kísérleti bizonyítékok (Eddington megfigyelés, Merkúr perihéliumelfordulás, gravitációs hullámok), az Univerzum várható jövője. A kvantummechanika kialakulását elindító alapkísérletek (feketetest sugárzás, fotoeffektus, Frank-Hertz kísérlet, vonalas színkép). A kvantummechanika matematika alapjai. A periódusos rendszer értelmezése. A részecske-hullám dualizmus. A lézer felfedezése, és a hatására bekövetkezett technikai forradalom.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga: a fizika egy adott ágának tudománytörténeti fejlődését kell a hallgatóknak bemutatni előre megadott szempontok alapján
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete
Thomas S. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Simon Ferenc
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András