Doktori eljárás

Indítás

Fokozatszerzési eljárás indításához a következő dokumentumokat kell leadni (az eredeti dokumentumok bemutatása mellett):

2 példányban leadandó:

 • Egyetemi oklevél másolata Be kell mutatni az eredeti dokumentumot (kétszintű képzés esetén elég az MSc), a behozott másolatot a dékáni hivatal ügyintézője hitelesíti. Külföldön szerzett oklevél esetén szükség van hiteles fordításra is.        
 • Nyelvismeretet igazoló dokumentumok, igazolások másolata Be kell mutatni az eredeti dokumentumot is, a behozott másolatot a dékáni hivatal ügyintézője hitelesíti. Külföldön szerzett dokumentum esetén szükség van hiteles fordításra is.
 • Jelentkezési lap kitöltve, aláírva:
 1. Jelentkezési lap (fizikai tudományok)
 2. Jelentkezési lap (matematikai- és számítástudományok)
 3. Jelentkezési lap (pszichológia (kognitív tudomány témakörben))

1 példányban leadandó:

 • Témavázlat (szerepelhet rajta a témavezető és a szakmailag illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének javaslata)

 • Tudományos munkásságot igazoló dokumentumok (közlemények jegyzéke és különlenyomatai) 

 • Részletes tudományos önéletrajz

 • Eljárási díj befizetését igazoló szelvény vagy átutalási igazolás 
  (az eljárási díj megegyezik a benyújtáskor érvényben lévő jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér egy havi összegével, ez jelenleg 161 000 HUF (2019. január 1-től))
  Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: PhD eljárás, 14686-331, kód: 809, a pályázó neve vagy csekken, ami a TTK Dékáni Hivatalában szerezhető be.

A publikációkat fel kell vinni az MTMT publikációs adattárba.

Publikációs követelmények :

 1. fizikus
 2. matematikus  (A 2019. január 1. előtt beadott pályázatoknál Jelölt kérheti a korábbi, 2008-ban bevezetett követelmények alkalmazását)
 3. pszichológus

Aki még soha nem járt ebben az adatbázisban, a belépéshez segítséget a mycite@omikk.bme.hu címen kérhet.

A PhD eljárást indítóknak elektronikusan beadandó (a doktori ügyintézőnek):

 • jelentkezési lap - (vezeteknev_keresztnev_jelentkezesi_lap.pdf)
 • témavázlat – (vezeteknev_keresztnev_temavazlat.pdf)
 • önéletrajz- (vezeteknev_keresztnev_CV.pdf)
 • publikációs lista – (vezeteknev_keresztnev_publikacios_lista.pdf)
 • egyetemi oklevél – (vezeteknev_keresztnev_MSc_oklevel.pdf)
 • angol nyelvvizsgáról oklevél – (vezeteknev_keresztnev_angol_oklevel.pdf)
 • választott nyelvvizsgáról oklevél – (vezeteknev_keresztnev_......._oklevel.pdf)
 • tudományos közlemények (cikkek) - (vezeteknev_keresztnev_cikk.pdf  egy fájlban legyen az összes, indításhoz szükséges közlemény)

 

A doktori értekezés benyújtása:

 • 4 példány PhD értekezés (1 bekötött példányban és 3 fűzött munkapéldányban)
 • 4 példány a nyilatkozatokból (egymás alá helyezve a 3 nyilatkozat): a doktori értekezésbe bekötve egy oldalra, egymás alá helyezve a 3 aláírt nyilatkozat  vagy külön egy A4-es lapon, egymás alá helyezve a 3 aláírt nyilatkozat

1. nyilatkozat

„Alulírott  < név >  kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban csak a megadott forrásokat használtam fel.

Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos tartalommal, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.”

Budapest, …

                                                                                         aláírás

2. nyilatkozat

„Alulírott < név > hozzájárulok a doktori értekezésem interneten történő nyilvánosságra hozatalához az alábbi formában*:

 • korlátozás nélkül
 • korlátozással (szabadalmi, oltalmi eljárással érintett  vagy nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó értekezés esetén)

 

Budapest, …

                                                                                        aláírás

* a megfelelő választ kérjük aláhúzni

3. nyilatkozat

"Alulírott <név> nyilatkozom, hogy az értekezés és a tézisfüzetek leadott nyomtatott és elektronikus példányai mindenben azonosak."

Budapest, …

                                                                                        aláírás


A PhD dolgozat beadásakor szükséges nyomtatott mellékletek:

 • 4 pld. angol nyelvű tézisfüzet
 • 4 pld. magyar nyelvű tézisfüzet
 • 4 pld. angol nyelvű összefoglaló, 1 oldal terjedelemben (Summary)
 • 4 pld. magyar nyelvű összefoglaló, 1 oldal terjedelemben
 • 4 pld. angol nyelvű kivonat, 8-10 soros (Abstract)
 • 4 pld. házi védés jegyzőkönyve a jelenléti ívvel és a bírálatokkal együtt (1-1 db eredeti, 3-3 db másolat)
 • 2 pld. társszerzői lemondó nyilatkozat (a témavezető és a külföldi társszerzők kivételével) - FizikaMatematikaPszichológia
 • (CSAK FIZIKA !) 2 pld. a dolgozathoz kapcsolódó összes publikációból (a bírálóknak kerül kiküldésre)

Elektronikus formában (PDF) is beadandó (emailben vagy pendrive-on):

 •  PhD értekezés (vezeteknev_disszertacio.pdf vagy vezeteknev_dissertation.pdf)
 • angol nyelvű tézisfüzet (vezeteknev_thesis.pdf)
 • magyar nyelvű tézisfüzet (vezeteknev_tezisfuzet.pdf)
 • 1 oldal terjedelmű angol nyelvű összefoglaló (vezeteknev_summary.pdf)
 • 1 oldal terjedelmű magyar nyelvű összefoglaló (vezeteknev_osszefoglalo.pdf)
 • 8-10 soros angol nyelvű kivonat (vezeteknev_abstract.pdf)
 • házi védés jegyzőkönyve a jelenléti ívvel és a bírálatokkal együtt (vezeteknev_hazi_vedes_jkv.pdf) - kérjük, hogy egy fájlban legyen a jegyzőkönyv, a bírálat  és a jelenléti ív
 • a 3 nyilatkozat egymás alá helyezve (ha nincs bekötve a dolgozatba) (vezeteknev_nyilatkozatok.pdf)
 • társszerzői lemondó nyilatkozatok (vezeteknev_tasszerzoi_lemondo_nyilatkozatok.pdf)
 • disszertációhoz kapcsolódó cikkek (vezeteknev_cikkek.pdf)