BMETE12AF22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés az ultragyors impulzusok fizikájába
A tárgy angol címe: 
Introduction to the Physics of Ultrafast Pulses
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12AF01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Optika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Maák Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
optikai, kísérleti fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az egyre nagyobb teret nyerő femtoszekundumos és pikoszekundumos impulzusok természetével, különleges viselkedésével és mindennapjaink részévé váló alkalmazásaikkal. Magyarországon épül az európai kutatás egyik
lézertechnikai zászlóshajójának számító ELI ALPS intézet, amelyben ultrarövid impulzusú nagy teljesítményű lézerek és az álta luk keltett még rövidebb attoszekundumos impulzusok szolgálják az anyag fizikai megismerését minden eddiginél nagyobb energiájú és rövidebb gerjesztő és mérő folyamatok útján. A tárgy egyik célja, hogy a BSc szinten diplomázó hallgatók sikerrel kapcsolódhassanak be az ezirányú fejlesztésekbe
vagy bármilyen más területen sikerrel dolgozhassanak, ahol ez a technológia használatos (távközlés, adattárolás, mikroszkópia, sebészet stb.)

Részletes tematika: 1. Ultrarövid impulzusok sajátosságai, frekvenciaspektruma, terjedése 2. Az ultrarövid impulzusok minősít ése, mérése 3. Ultrarövid impulzusmérés laboratóriumi bemutató, impulzusfajták 4. A diszperzió matematikai kezelése, a diszperzió -kompenzáció elmélete, matematikai modellje 5. A diszperzió gyakorlati fajtái, mérése, gyakorlati kompenzálási technikák 6. Diszperzió -kompenzáció laboratóriumi vizsgálata 7. Ultrarövid impulzusok keltése, ultrarövid impulzusú lézerek fajtái, jellemzői 8. Ultrarövid impulzusú festék-, szilárdtest- és szállézerek elemzése, összehasonlítása 9. Az ultrarövid impulzusok terjedése szálban, szolitonok, spektrumkiszélesedés 10. Impulzusok erő sítése, csörpölt erősítés, parametrikus erősítés 11. Ultrarövid impulzusokon alapuló lézermikroszkópia 12. Lézermikroszkóp gyakorlati bemutató laboratóriumban, impulzusparaméterek képre gyakorolt hatásának viszgálata 13. Egyéb impulzus-lézer alkalmazások: anyagmegmunkálás, sebészet, litográfia 14. Impulzusokon alapuló adatátvitel üvegszálakban és szabad téren: elérhető paraméterek, összehasonlítás

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Órai munka és 2 db házi feladat alapján
Pótlási lehetőségek: 
Igazolt hiányzás esetén a félév során két pótlási lehetőséget biztosítunk
Konzultációs lehetőségek: 
egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A kurzushoz segédanyagokat biztosítunk nyomtatott vagy elektronikus formában
R. Paschotta: Encyclopedia of Laser Physics and Technology, John Wiley & Sons, 2008
Wolfgang Demtröder: Laser Spectroscopy Vol. 2., Springer, 2008
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Maák Pál
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: