BMETE12MF23

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Felületfizika és vékonyrétegek
A tárgy angol címe: 
Surface Physics and Thin Films
A tárgy rövid címe: 
FelületFizika
4
0
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Vargáné Dr. Josepovits Katalin
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Szilárdtestfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy szilárdtestfizikai alapismeretekre építve tárgyalja a felületfizika és vékonyréteg fizika főbb területeit. Részletes tárgyalásra kerül a felületek szerkezetének, rácsrezgéseinek és elektronszerkezetének leírása. A tárgy foglalkozik a felületi töltésrétegekkel és a kilépés i munkával,
félvezetõ/félvezetõ, félvezetõ/fém és félvezetõ/szigetelõ határfelületekkel, illetve adhézióval különbözõ határfelületeken, valamint abszo rpciós jelenségek, felületi reakciók és transzportjelenségek leírásával.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások legalább 70%-án,1 ZH
Követelmények vizsgaidőszakban: 
elégséges ZHszóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. és szerzőtársai: Szilárdtestek felületfizikája, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1987.
Giber J., Gyulai J., V.K. Josepovits, L. P. Biró: Diffúzió és implantáció szilárdtestekben, Műegyetemi Kiadó, 1997.
O. Brummer, J. Heydenreich, K.H.Krebs, H.G. Schneider: Szilárd testek vizsgálata elektronokkal, ionokkal és …
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
38
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
54
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Vargáné Dr. Josepovits Katalin
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: