BMETE12MF24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Félvezetők fizikája
A tárgy angol címe: 
Semiconductor Physics
A tárgy rövid címe: 
FélvezetőkFizikája
4
0
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kiss Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
szilárdtestfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon megszerezhető szilárdtesfizika és statisztikus fizika ismeretekre építve a modern félvezető fizika, elsősorban a gyakorlat és a modern elektronika alapját szolgáltató elektromos és optikai tulajdonságokat mutatja be, hangsúlyozva a szilárdtest
fizika többi ágának is példaadó új jelenségek megértését. A legfontosabb témakörök: kristály szerkezet és kötés, elektron áll apotok, effektív tömeges közelítés, lokalizált állapotok, a félvezetők statisztikája, transzport: fenomenologikus és mikroszkopikus, mágneses, nagyfrekvenciás jelenségek, a Kvantum Hall jelenség, termikus tulajdonságok, inhomogén félvezetők, a p-n átmenet, MOS struktúrák, transzport instabilitások és a
Gunn jelenség, félvezető lézer és világító dióda, egyéb alkalmazások fizikai alapjai: napelem, optikai hírközlés, modern kísérleti technikák:
mélynívó spektroszkópia, élettartam mérés.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások legalább 70%-án,1 ZH
Követelmények vizsgaidőszakban: 
elégséges ZHszóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kittel: Bevezetés a szilárdtestfizikába ; Aschroft-Mermin: Solid State Physics
Sólyom Jenő: A modern szilárdtestfizika alapjai
Beleznay Ferenc: Félvezetők fizikája
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
30
Felkészülés zárthelyire: 
38
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
54
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kiss Gábor
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: