BMETE12MF34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Optikai anyagok és technológiák 2
A tárgy angol címe: 
Optical materials and technologies 2
A tárgy rövid címe: 
OptAnyTechn2
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kocsányi László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.04.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.05.13.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
matematika, fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Ez egy, a mesterszakon (MSc) előadásra kerülő tárgy második része, melynek leghatékonyabb elsajátítására akkor van lehetőség, ha az első részt a diák már lehallgatta, ugyanakkor abból a sikeres vizsga megléte nem követelmény. E tárgy keretében az elektromágneses fénye lmélet és a
szilárdtestfizika eredményeire alapozva megismertetjük hallgatóinkat a fény és anyag közötti speciális kölcsönhatások (anizotróp ia, kristályoptika nemlineáris optika, vékonyrétegek, hullámvezetés, stb.) gyakorlati hasznosításával. Tárgyaljuk az ezeken az effektusokon alapuló optikai elemek előállítására alkalmazható anyagokat, kristályokat és azok legfontosabb tulajdonságait. Ismertetjük az optikai kristályok elő állításának,
megmunkálásának és minősítésének alapvető eljárásait, így pl. a növesztést, az orientálást és a vágást. Összefoglaljuk a csiszolási és polírozási
technológiák eltérését az üvegnél alkalmazottakhoz képest. Diákjaink elsajátítják a vékony réteg optikák (tükrözés gátló réte gszerkezetek, interferencia-szűrők, stb.) tervezésének, gyártásának és minősítésének alapjait. Hallgatóink betekintést nyernek a felületi struktúrák és a hullámvezetők létrehozásának (litográfia, diffúzió, ioncsere, protoncsere, ionimplantáció, maratások, stb.) témakörébe, mi által eljutnak a legkorszerűbb optikai eszközök, köztük az integrált optikai áramkörök (OIC) működésének, gyártástechnológiai problémáinak meg értéséhez.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások 70%-án,1 ZH
Követelmények vizsgaidőszakban: 
elégséges zárthelyi, mely beszámít a vizsgába szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve igény szerint és a ZH előtti héten
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Kocsányi László-Várkonyi Sándor: Optikai anyagok és technológiák, Bev. a modern optikába II/5,fej. Műegy. Kiadó, 1988
Bond:Crystall Technology, J.Wiley, 1976, ISBN:0-471-08765-3.
HK. Pulker: Coatings on glass, Elsevier, ,1984, ISBN0-444-42360-5
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
15
Felkészülés zárthelyire: 
15
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kocsányi László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: