BMETE12MF42

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Infravörös és Raman spektroszkópia
A tárgy angol címe: 
Infrared and Raman Spectroscopy
2
0
2
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.10.06.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.12.05.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Optikai spektroszkópia alapjai, szilárdtestfizikai alapismeretek, szimmetriák
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elektromágneses sugárzás és anyag kölcsönhatása: abszorpció, emisszió, szórás. Infravörös abszorpció és Raman-szórás molekulákban, rezgési átmenetek. A kiválasztási szabályok kapcsolata a molekulaszimmetriával.Infravörös és Raman-gerjesztések szilárd testekben. Rácsrezgések és
alacsony energiás elektronátmenetek tárgyalása a dielektromos formalizmus segítségével. Csatolt elektron-fonon gerjesztések. Lgy: Az FTIR módszer alapjai, instrumentális jelalak, apodizáció, fáziskorrekció, zerofilling. mFényforrások, monokromátorok, detektorok jellemzői. Abszorpciós és reflexiós alapmérések, a dielektromos függvény meghatározása. Fázisátalakulások spektroszkópiai követése. Kvalitatív és kv antitatív analízis.
Infravörös mikroszkópia.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Jelenlét: előadás 50%, laborgyakorlat 100%a jegyzőkönyvek osztályzata külön-külön érje el az elégséges (2) értéket
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsgaaz érdemjegy a szóbeli vizsga eredménye és a jegyzőkönyvek osztályzatainak átlaga
Pótlási lehetőségek: 
egy alkalommal a félév végén laborgyakorlat
Konzultációs lehetőségek: 
előre megbeszélt időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
P.R. Griffiths, J.A. De Haseth: Fourier Transform Infrared Spectrometry, Wiley-Interscience, 2007
D.A. Long: Raman spectroscopy, McGraw-Hill, 1977
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
12
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kamarás Katalin
Beosztás: 
kutatóprofesszor
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA SZFKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: