BMETE12MF43

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
A tárgy angol címe: 
From Femtosecond Lasers to Attophysics
2
0
0
v
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Maák Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.01.31
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.05.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Optika, lézerfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának szabadon választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy kidolgozója és előadója Dr. Dombi Péter (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont). A kurzus megismertet az ELI lézerberuházás (szegedi
"szuperlézer") alapjául is szolgáló femtoszekundumos lézertechnológiával, valamint az ilyen lézereknek egy gyorsan fejlődő alapkutatási alkalmazásával (attofizika). A tananyag a nemlineáris optikai bevezető után tárgyalja a módusszinkronizált lézerműködés alapj ait, az ilyen lézerek kvantitatív leírásával együtt. A rövid lézerimpulzusok előállítására alkalmas szélessávú lézeranyagok ismertetése után a leggyakrabban használt Ti:zafír lézerek felépítését és az ehhez kapcsolódó optikai technológiai kérdéseket veszem sorra. A félév első felét a femtos zekundumos
lézerimpulzusok erősítésével és összenyomásával kapcsolatos kérdések zárják le. Külön előadást szentelek a vivő -burkoló fázis fogalmának,
fázisstabilizált lézereknek, optikai hullámformák reprodukálható előállításának, és az ezekhez kapcsolódó, a 2005 -ös fizikai Nobel-díjban jelentős szerepet játszó optikai frekvenciametrológiának. A félév második felében az ún. extrém nemlineáris optikai tartományban leját szódó fény-anyag kölcsönhatási folyamatok kerülnek sorra, különös figyelmet fordítva a magasharmonikus-keltésre épülő attoszekundumos impulzuselőállításra. Az elmúlt tíz év áttörést hozó alapvető attoszekundumos kísérleteinek ismertetése után, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont-beli laborlátogatás
zárja a félévet.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások legalább 60%-án
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetve kéthetente igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
W. Demtröder, Laser Spectroscopy I-II., Springr Berlin Heidelberg 2008
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
7
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
25
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Dombi Péter
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner Fiz. Kutatóközpont
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: