BMETE13AF03

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kísérleti fizika 2
A tárgy angol címe: 
Experimental Physics 2
A tárgy rövid címe: 
KisérletiFizika2
4
0
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE93AF00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Analízis
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF02
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KisérletiFizika1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.11.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.01.25.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, differenciál- és integrálszámítás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés kötelező alaptárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elektromos alapjelenségek, elektromos töltés, Coulomb-törvény. Elektromos térerősség. Elektromos potenciál, az elektrosztatika I. alaptörvénye. Fluxus, az elektrosztatika II. alaptörvénye vákuumban. Egyszerű töltéselrendezések elektromos erőterének számítása. Vezető el ektromos
erőtérben. Töltött vezető potenciálja, kapacitás. Elektromos dipólus. Szigetelő polarizációja, az elektrosztatika I.- és II. alaptörvénye szigetelőben, Az elektromos eltolás vektora, elektromos szuszceptibilitás és permittivitás. Az elektromos erőtér energiája. Elektromos áram, Ohm-törvény, ellenállás, vezetőképesség, mozgékonyság. Kirchhoff-törvények. Joule-törvény. Vezetési mechanizmusok. Kontaktus-jelenségek.
Mágneses alapjelenségek, mágneses indukcióvektor. Erőhatások mágneses erőtérben. Mágneses dipólmomentum. Ára m mágneses erőtere, Biot-
Savart törvény és az állandó mágneses erőtér I. alaptörvénye vákuumban. Egyszerű áramelrendezések mágneses erőterének számítása. Indukciófluxus, az állandó mágneses erőtér II. alaptörvénye. Áramok kölcsönhatása, az áramerősség egységének meghatározása. A mágnesezettség vektora, az állandó mágneses erőtér I.- és II. alaptörvénye anyag jelenlétében. A mágneses térerősség vektora. Mágneses szuszceptibilitás és mágneses permeabilitás. Nyugalmi indukció, az elektrosztatika I. alaptörvénye időben változó erőterekre. Mozgási indukció. Lenz törvénye, örvényáramok. Önindukció, kölcsönös indukció. A mágneses erőtér energiája. Eltolási áram, a Maxwell-egyenletek változó erőterekben.
A speciális relativitáselmélet alapjai.
Elektromágneses rezgések. Elektromágneses hullámok. Fénytörés, fényvisszaverődés. Fényhullámok interferenciája. Fényhullámok diffrakciója,
Fraunhofer-diffrakció résen és rácson, röntgensugarak diffrakciója. Fresnel-diffrakció.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
-
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
-
Konzultációs lehetőségek: 
szorgalmi időszakban előzetes megbeszélés alapján, vizsgaidőszakban a vizsgát megelőző napok egyikén
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hevesi I.: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998
Budó Á.–Mátrai T.: Kísérleti fizika III., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999
Kálmán P.-Tóth A.: Kibővített óravázlat (internetről letölthető segédanyag)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
50
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kálmán Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Tóth András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Koppa Pál
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: