BMETE13AX01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika K2A
A tárgy angol címe: 
Physics K2A
A tárgy rövid címe: 
Fizika K2A
3
0
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE14AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika K1A
Kizáró tantárgyak: 
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth András
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.12.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
mechanika, hőtan, vektoralgebra, differenciál- és integrálszámítás alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Vegyészmérnöki Kar, Környezetmérnöki Szak kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Elektrosztatikai alapjelenségek, elektromos töltés, Coulomb-törvény. Elektromos térerősségvektor. A térerősség fluxusa, az elektrosztatika Gauss- törvénye. Az elektromos potenciál és feszültség. Kapacitás, kondenzátorok. Az elektromos dipólus. Dielektrikumok, permittivitás. Az elektromos
erőtér energiája.
Stacionárius elektromos áram. Áramerősség, áramsűrűség, Ohm-törvény, ellenállás, vezetőképesség, Joule-törvény. Kirchhoff-törvények. Az elektromos vezetés mechanizmusa. Kontaktusjelenségek.
Mágneses alapjelenségek. A mágneses indukció vektora. Indukciófluxus, a magnetosztatika Gauss-törvénye. Mágneses erőtér hatása áramvezetőre, vezetőkeretre, a mágneses dipólus. Az elektromos motor. A Biot-Savart-törvény és a gerjesztési törvény. Mágneses erőtér anyagban, mágneses permeabilitás.
Időben változó mágneses erőtér, Faraday-féle indukciótörvény. A mágneses erőtér energiája.
Mozgási indukció. Változó elektromos erőtér, az eltolási áram. Maxwell-egyenletek (integrális alakban).
Harmonikus rezgés ideális elektromos rezgőkörben. Csillapodó rezgés- és kényszerrezgés elektromos rezgőkörben. Rezonancia.
A hullám fogalma, a hullámfüggvény. Harmonikus síkhullám. Huygens-elv, hullámok visszaverődése és törése. Hullámegyenlet. Energiaterjedés hullámban. Hullámok interferenciája, interferencia két és több pontforrás esetén, a koherencia fogalma. Állóhullámok, állóhullám -egyenlet. Fényinterferencia. Fényhullámok elhajlása. Röntgensugarak elhajlása kristályban.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Fakultatív írásbeli vizsga a szorgalmi időszak utolsó hetében, megajánlott jeggyel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga.
Pótlási lehetőségek: 
Konzultációs lehetőségek: 
Szorgalmi időszakban előzetes megbeszélés szerint, vizsgaidőszakban a vizsgák előtti napok egyikén.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tóth A.: Fizika segédanyagok (internetről letölthetők)
Holics L. (szerk.): Fizika 1. Műszaki Könyvkiadó,Kft., Budapest 1992
Hudson, A.–Nelson, R.: Útban a modern fizikához, LSI Oktatóközpont Alapítvány, Budapest, 1997
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
64
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Tóth András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Jánossy András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: