BMETE15MX27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika M1
A tárgy angol címe: 
Physics M1
A tárgy rövid címe: 
FizikaM1
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.12.18.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.02.02.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
anyagszerkezeti és kvantummechanikai alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GPK Gépészmérnöki MSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A modern fizika világképe, hosszúság- és időskálák. A kvantumfizika szerepe, a makroszkopikus tulajdonságok eredete.
2. Kristályszerkezetek. Felületek és határfelületek. Komplex struktúrák: ötvözetek, üvegek, folyadékkristályok, polimerek, am orf anyagok.
3. A szilárdtestfizikai elektronszerkezet számítás alapjai. Sűrűségfunkcionál módszer. Fémek, félvezetők, szigetelők.
4. Mechanikai tulajdonságok: szilárdtestek kohéziója. Ionos kristályok. Fémek kohéziós energiája. Szilárdtestek rugalmas tula jdonságai.
5. Rácsrezgések, fononok: klasszikus elmélet, akusztikus és optikai fononágak. Fononok kvantumelméletének alapjai, Einstein és Debye model.
6. Elektronok vezetési tulajdonságai: Drude model, Boltzmann egyenlet, relaxációs idő közelítés. Termoelektromos jelenségek.
7. Elektronika. Fémes határfelületek. Félvezetők típusai, diódák és tranzisztorok. Heterostruktúrák, kvantum pontkontaktus.
8. Optikai tulajdonságok. Dielektromos függvény, oszcillátormodel. Kramers-Kronig összefüggések és kauzalitás. Lineáris válaszelmélet.
9. Félvezetők optikai tulajdonságai. Ciklotron rezonancia. Direkt és indirekt tiltott sáv átmenetek. Optoelektronika: napcell ák és lézerek.
10. Fémek optikai tulajdonságai. Plazmafrekvencia, anomális Skin-hatás, plazmonok. Brillouin és Raman szórás. Fotoemisszió.
11. Atomi mágnesség, Hund szabályok. Szilárdtestek mágnessége, mágneses rendeződések. Domének, hiszterézis.
12. A ferromágnesség mikroszkópikus elmélete. Heisenberg model, átlagtér közelítés. Fémes mágnesség, Stoner model.
13. A szupravezetés alapjai, fenomenológikus leírás, első- és másodfajú szupravezetők. Josephson effektus. SQUID.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
két félévközi írásbeli zárthelyi
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval való megállapodás után
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fizikai kézikönyv műszakiaknak I.- II., szerk. Antal János (Műszaki Könykiadó, Budapest, 1980)
R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands: Mai fizika 1,7,8,9 (Műszaki Könykiadó, Budapest, 1986)
Michael P. Marder: Condensed Matter Physics (Wiley, 2000)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
18
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szunyogh László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
TTK Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: