BMETE47MC12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Gyermeknyelv
A tárgy angol címe: 
Child Language
A tárgy rövid címe: 
Gyermeknyelv
2
2
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.04.11.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.07.20.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Nyelvészeti alapismeretek, pszicholingvisztika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus célja a nyelvelsajátítás folyamatának ismertetése. Hogyan lehetséges, hogy minden tipikusan fejlődő gyermek képes az emberi nyelv elvont és bonyolult rendszerét explicit instrukció nélkül megtanulni? Mivel magyarázhatjuk azt, hogy a gyerekek nyelvi fejlőd ése látszólag
független egyéb kognitív funkciók fejlődésétől? Az előadások az elméleti kérdéseket tárgyalják, míg a gyakorlati szemináriumokon a hallgatók lehetőséget kapnak gyereknyelvi kísérletek tervézésére és kivitelezésére, valamint korpusz adatok kvalita tív és statisztikai elemzésére. Témák:
- A nyelvi fejlődés szakaszai. - Az emberi nyelv közös és egyéni vonásai. - A nyelvelsajátítás elméleti kérdései: az input elégtelensége, a negatív visszajelzés hiánya, a hibás input kiszűrése - A problémák elméleti megoldásai. - Empirikus adatok. - Nyelvelsajátítás atipikus körülmények között.
- A nyelvelsajátítás modelljei. - A nyelvelsajátítás számítógépes modelljei.

A gyakorlatok célja, hogy a diákokat megismertesse a pszicholingvisztikában használatos módszerekkel. Ezen túl szeretnénk az egyes módszertani buktatókra is felhívni a figyelmet, és célunk, hogy diákok képesek legyenek kérdésfeltevéseikhez, illetve a vizsg ált célcsoporthoz a megfelelő módszert kiválasztani. Általánosságban is szót ejtünk a kísérletek megtervezésének, lefolytatásának, kiértékelésének, és értelmezésének mikéntjéről. A módszerek áttekintését a lexikon kutatásának módszerei (képmegnevezés, képkiválasztás. monitor ozás, lexikális döntés), a mondatmegértés kutatása (off-line és valósidejű módszerek), az előfeszítéses vizsgálatok, majd a nyelvelsajátítás módszereinek bemutatása követi. Sor kerül a természetes nyelvi adatok elemzésének, adatbázisok használatának, és a neurobiológai módszerek tematikus áttekintésére is. A kurzus követelménye önállóan tervezett kísérletek bemutatása és megbeszélése, majd a kísérletek lefuttatása.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Fletcher, Paul & Macwhinney, Brian (eds.) (1995) The Handbook of Child Language. Oxford: Blackwell.
Goodluck, Helen (1991). Language acquisition. Oxford: Blackwell.
Harley, Trevor (2001) The psychology of language—from data to theory. East Sussex: Psychology Press
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
6
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
24
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Babarczy Anna
Beosztás: 
adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Dr. Lukács Ágnes
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: