BMETE47MC30

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kognitív neuropszichiátria
A tárgy angol címe: 
Cognitive Neuropsychiatry
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE47MC23
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Neurobiológia2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kéri Szabolcs
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.17.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető neurobiológiai és kognitív pszichológiai előismeretek a pszichológia alapképzésről, a pszichopatológia alapja.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Kognitív Tanulmányok MSc kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A pszichopatológia története és a mentális zavarok osztályozása. A DSM-rendszer és az RDoC. Kontinuum-elméletek, „fuzzy clusters” és látens kategóriák.; 2. Alapvető neuronális rendszerek a pszichopatológiában: PFC és alegységei, amygdala, hippocampus, basalis ganglionok és
hálózataik („default mode”, „execuitve”, „mirroring”).; 3. Neuronok, szinaptikus transzmisszió és kritikus neurotranszmitterek. Gyógyszercélpontok.; 4. Neurodevelopmentális folyamatok, neurodegeneráció, plaszticitás, neuroinflammáció.; 5. Tér-, idő- és személyorientáció. A tudat kvantitatív és kvalitatív zavarai. Delírium.; 6. Percepció, apercepció és gnosis: a szenzoros, perceptuális és konceptuális reprezentációk
elvi és kísérletes különválaszthatósága.; 7. A hallucinációk osztályozása és patomechanizmusa: efferens kópia, parazita fókuszok. Agyi
képalkotási eredmények.; 8. Perceptuális disztorziók, deja vu, jamais vu. Capgras és Fregoli szindróma. A percepció és a tudat kapcsolata a fogalom- és ítéletalkotással.; 9. A disszociáció mechanizmusai: diszkonnekció, PFC/anterior cingulum/amygdala kör szerepe.; 10. Kognitív disztorziók, sémák és heurisztikák. Túlértékelt eszme, téveszme (delusio, doxasma).; 11. A téveszmék osztályozása és patomechanizmusa: szociális jelzések feldolgozása, korai következtetés, szelektív attribúció és mentalizáció. A korai traumák, a megerősítés, a neurodevelopmentális jellegzetességek és a szociális kontextus jelentősége. Alienáció, eltérések a szelf reprezentációjában. Képalkotó eredmények. ; 12. A szemantikus hálózat zavarai és a konceptuális dezorganizáció. Képalkotási eredmények, a bal PFC és „perisylvian” régiók szerepe, kapcsolat a végrehajtó működésekkel.; 13. A kényszergondolatok (obsessio) osztályozása és patomechanizmusa: az anterior cingulum/OFC/striatum körök jelentősége.
14. Fóbiák. A szociális jelzések feldolgozásáért felelős agyi struktúrák és az amygdala kapcsolata.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 db esszé egyénileg kiválasztott témából (min. 3000 szó,20 eredeti hivatkozás)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e-mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Németh A. és mtsai. A pszichiátria rövidített kézikönyve. Medicina, 2007.
Lambert & Kinsley. Clinical Neuroscience. 2nd ed., Oxford, 2010.
Kandel ER et al. Principles of Neural Science. 5th ed., McGraw-Hill, 2013.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kéri Szabolcs
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: