BMETE809409

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a plazmatranszportba
A tárgy angol címe: 
Introduction to plasma transport
A tárgy rövid címe: 
Plazmatranszport
4
0
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE804303
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Reaktorfizika1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Elméleti fizika
Kizáró tantárgyak: 
A neutrontranszport alapjai BMETE805201
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Makai Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2007.11.28.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.01.07.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
elektrodinamika, mechanika, statiszutikus fizika, reaktorfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Alapismeretek biztosítása a fúzióhoz kapcsolódó munkákhoz
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1, Magfizikai alapok: Kötési energia, (d,d), (d,t) reakciók, mag-plazma kölcsönhatás, fal-plazma kölcsönhatás, fűtési módok, hatáskeresztmetszetek, küszöbenergia, küszöbhőmérséklet. A nyalábdiagnosztika alapjai
2, Statisztikusfizikai alapok: Statisztikus rendszer. A Boltzmann-egyenlet, transzport jelenségek, -tér, -tér, sűrűségoperátor. Hővezetés, súrlódás. Kinetikus egyenlet, hidrodinamikai modell. Kvantumos és klasszikus leírás.
Diffúzió. Fokker-Planck-egyenlet.
3, Numerikus módszerek: Sn, Monte-Carlo, nodális
4, A plazma leírása és alapvető tulajdonságai: Ütközésmentes plazma. Vlaszov-egyenletek, diszperzió, elektromos permittivitás. Landau- csillapodás. Longitudinális plazmahullámok. Ionakusztikus hullámok. Plazmavisszhang. Kvantumeffektusok. Kvázineutrális plazma , szolitonok. Ütközések a plazmában. Coulomb-szórás. Energiacsere elektronok és ionok között. Lorentz-plazma. Elfutó elektronok. Plazmahullámok, fluktuációk. Plazma mágneses térben. Az eloszlásfüggvény, permittivtás. Elektromágneses hullámok.
5, Stabilitásvizsgálat: Az instabilitások fizikai alapjai. Az áramlás stabilitása, a stabilitásvizsgálat módszerei
6, Az egyenletek szimmetriája: A közelítő módszerek problémája. Az egyenlet szimmetriája. Szimmetriát megőrző közelítő módszerek.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
óralátogatás: max. 3 hiányzás, tanulmány írása megbeszélt témából
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vagy írásbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Konzultációs lehetőségek: 
megbeszélés szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Landau-Lifsic 9. kötet (Kinetikus fizika), 5. kötet (statisztikus fizika)
Makai Mihály: Modern algebrai módszerek fizikai alkalmazásai (kézirat)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
36
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
8
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Makai MIhály
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszéki
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: