BMETE80AF24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Sugárvédelem és jogi szabályozása
A tárgy angol címe: 
Radiation Protection and its Regulatory Issues
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pesznyák Csilla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Matematikai és fizikai alapismeretek, differenciál-egyenletek alkalmazásának alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A radioaktivitással kapcsolatos alapismeretek. Az ionizáló sugárzás és az anyagi közeg közti kölcsönhatások. A sugárzási ener gia fizikai, kémiai, biokémiai és biológiai hatása. Az ionizáló sugárzások hatása az élő szervezetek sejtjeire, az emberre. Dózisdefiníciók. Külső és belső
sugárterhelés. A radioaktív nuklidok megjelenése az élő szervezetekben. A sugárvédelem alapelvei. A dóziskorlátozási rendszer . Sugárvédelmi szabályozás. Dózis és dózisteljesítmény számítása és mérése közvetlen és közvetett módon. Az emisszió és az immisszió kapcsolata. Műszaki sugárvédelem. Baleseti helyzetek kezelése. A természetes radioaktivitás előfordulása a szervetlen és az élő környezetben. A l akosság természetes
sugárterhelésének összetevői. A mesterséges eredetű radioizotópok alkalmazásai, kikerülésük a környezetbe. A nem ionizáló sugárzások
megjelenési formái, lehetséges élettani hatásaik. A nem ionizáló sugárzások alkalmazásai és korlátozásának rendszere. Lézerek alkalmazásának biztonsági kérdései. Részecskegyorsítók sugárvédelme.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyi dolgozat
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
heti 1 konzultációs időpont
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Virágh E.: Sugárvédelmi ismeretek (BME Mérnöktovábbképző Intézet 1990.)
Kanyár B. és munkatársai: Radioökológia és környezeti sugárvédelem (Veszprémi Egyetemi Kiadó 2000.)
A Nukleáris Technikai Intézet honlapján (www.reak.bme.hu/nti/oktatas) szereplő oktatási segédanyagok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
28
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zagyvai Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: