BMETE80AF37

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a CFD módszerekbe
A tárgy angol címe: 
Introduction to CFD Methods
A tárgy rövid címe: 
BevCFDMódszerekbe
1
0
2
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AF12
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
AtomErőmTermHidr
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AF22
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.06.29
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.03.31
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Termohidraulika, hőtan, áramlástan
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizika alapképzés alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a háromdimenziós CFD (Computational Fluid Dynamics) technika alapjait és energetikai alkalmazásait mutatja be a hallgatóknak.

A tantárgy keretében gyakorlatorientáltan bemutatásra kerül az ANSYS CFX program. A hallgatók számítógépes laborfoglalkozások keretében elsajátítják a programrendszer használatát, a leírandó geometriák definiálását, a hálózást, a fizikai modellek paraméterezését, az egyenletrendszert megoldó programmodul futtatását, valamint az eredmények kiértékelését, a megoldási mezők ábrázolását.

A gyakorlatokhoz kapcsolódóan rövid áttekintést kapnak a hő- és áramlástani problémák leírásához szükséges egyenletekről, azok numerikus megoldási módszereiről. Az órák során szilárd anyagokban lejátszódó hővezetési problémák, valamint természetes és kényszerített áramlások modellezésén keresztül sajátítják el az alapvető módszereket, eszközöket. A feldolgozott példák az energetika témaköréből kerülnek ki, így a hallgatók numerikus modellezési tapasztalatai más tárgyakban elsajátított ismeretekhez is kapcsolódhatnak.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
zárthelyik teljesítése, házi feladatok megoldása
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetett időpontokban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. H. Ferziger, M. Peric: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 2002.
J. Tu, G. H. Yeoh, C. Liu: Computational Fluid Dynamics: A Practical Approach, Elsevier, 2008.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
33
Zárthelyik megírása: 
10
Házi feladat elkészítése: 
21
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Tóth Sándor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs