BMETE80AF44

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Geofizika alapjai
A tárgy angol címe: 
Introduction to Geophysics
A tárgy rövid címe: 
GeofizikAlapja
2
0
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80AF18
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KísérletiMagfiz
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AF16, BMETE80AF34
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Légrády Dávid
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.01.28.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.01.30.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, Rugalmasságtan, Parciális differenciál egyenletek,
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A geofizikai kutatás területei, célkitűzései, információ szerzés módja. Fizikai terek kőzetekben és a közetek fizikai tulajdonságai. A Föld és a Föld körüli térség szerkezete kialakulása. A Föld alakja. Hőtörténet. Tektonika alapjai. A Föld gravitációs tere és a gravitációs kutatási módszer.  Elektromágneses tér a kőzetekben. Mágneses és elektromos kutatási módszerek. Paleomágnesség. Rugalmas hullámok terjedése közetekben, reflexió, refrakció, fontosabb módusok. Szeizmológia alapjai. Szeizmikus kutatási módszer. Fúrólyukban végzett mérések elvei (elektromos, akusztikus és nukleáris módszerek). Nyersanyag kutatás geofizikai módszerekkel. Modell alkotás és inverzió alapjai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
1. Kis Károly: Általános geofizika alapjai /2002/ELTE
2. Meskó Attila: Rugalmas hullámok terjedése a földben: szeizmikus kutató módszer /1995/Akadémiai K.
3. Meskó Attila: Bevezetés a geofizikába/1989/TKK
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Légrády Dávid
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szieberth Máté