BMETE80BE02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomenergetikai alapismeretek
A tárgy angol címe: 
Basics of Atomenergetics
A tárgy rövid címe: 
AtomenergetikaAlapism
3
2
0
f
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80BE01
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mag- és neutronfizika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szieberth Máté
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.06.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.01
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mag- és neutronfizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések

A tantárgya célja, hogy megismertesse a hallgatókkal nukleáris energiatermelés fizikai hátterét, alapvető folyamatai és az ezek modellezéséhez szükséges elméleti hátteret három területre bontva: reaktorfizika, termohidraulika és sugárvédelem. A reaktorfizikán belül a neutrontranszport-folyamatokat és azok diffúzióelméleten alapuló leírását, homogén és heterogén reaktorokban jelentkező reaktivitás-visszacsatolásokat, a reaktorkinetika alapjait és a reaktorokban zajló hosszú távú folyamatokat (mérgeződési jelenségek, kiégés). A termohidraulikán belül a hőelvonás technológiai megvalósításának folyamatát különböző reaktortípusok esetében, a hőfejlődés folyamatát és annak térbeli eloszlását, az UO2 anyagjellemzőit, a hőmérséklet radiális és axiális eloszlását az üzemanyagpálca különböző szerkezeti elemeinek esetében, a hűtőközeg-csatorna termohidraulikai viszonyait, illetve a nukleáris biztonság alapjait. A sugárvédelmi területen pedig a sugárvédelmi szabályozás, a dózisszámítás a és sugárvédelmi árnyékolás tervezésének alapelveit.

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
A. Tudás
1. ismeri a neutrontranszport-folyamatokat és azok diffúzióelméleten alapuló leírását;
2. ismeri a homogén és heterogén reaktorokban jelentkező reaktivitás-visszacsatolásokat;
3. ismeri a reaktorkinetika alapjait;
4. ismeri a reaktorokban zajló hosszú távú folyamatokat (mérgeződési jelenségek, kiégés);
5. ismeri a hőelvonás technológiai megvalósításának folyamatát különböző reaktortípusok esetében;
6. ismeri a hőfejlődés folyamatát és annak térbeli eloszlását a reaktorban;
7. ismeri az atomerőművekben alkalmazott főbb üzemanyag-kialakítások és -elrendezések, illetve hűtőközeg-csatornák esetében a hőmérséklet radiális és axiális alakulása számítási módjának alapjait;
8. ismeri a nukleáris biztonság alapfogalmait;
9. sugárvédelmi szabályozás, a dózisszámítás alapjait;
10. és sugárvédelmi árnyékolás tervezésének alapelveit.
B. Képesség
1. képes atomreaktorok homogén kétcsoport diffúziós közelítésen alapuló matematikai modellel való leírására és annak analitikus megoldására;
2. képes az atomerőművekben alkalmazott üzemanyagtípusok szerkezeti elemei és a hűtőközeg-csatorna radi-ális és axiális hőmérséklet-eloszlásának hőtani modellekkel történő leírására, a leírt probléma matematikai formalizmussal történő megfogalmazására és annak analitikus megoldására;
3. képes az atomerőművi rendszerelemek reaktorfizikai, termohidraulikai modellekkel történő leírása során kapott eredmények kritikai elemzésére, az eredmények realitásáról való meggyőzősédre és logikus, írásbeli interpretálására;
4. képes egyszerű dózis és sugárárnyékolási számítások elvégzésére;
5. képes az ionizáló sugárzás egészségkárosító hatásával kapcsolatos adatok, információk helyesen értelmezé-sére és kritikai elemzésére.
C. Attitűd
1. képes a fizikai folyamatok absztrakt matematikai modellekkel történő leírására
2. képes az atomreaktorban lejátszódó komplex folyamatok több szempontú analízisére,
3. képes egyszerűbb reaktorfizikai, termohidraulikai és sugárvédelmi problémák megoldására,
4. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni
D. Önállóság és felelősség
1. önállóan végzi az atomenergetikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Három évközi írásbeli teljesítménymérés, házi feladatok és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
A három összegző tanulmányi értékelésből kettő (zárthelyit) a pótlási hét elején díjmentesen lehet pótolható. Így azon hallgatók, akiknek egyik félévközi zárthelyi sem érte el legalább az elégséges eredményt, azoknak a féléves eredménye elégtelen.
Konzultációs lehetőségek: 
A tantárgy oktatójával előre egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
1. Dr. Csom Gyula Atomerőművek üzemtana I-II. Műegyetemi Kiadó, 2004
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
70
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
60
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
10
Egyéb elfoglaltság: 
28
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
178
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szieberth Máté
Beosztás: 
egytemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs