BMETE80BE03

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomenergia és fenntartható fejlődés
A tárgy angol címe: 
Nuclear Energy and Sustainable Development
A tárgy rövid címe: 
AtomenergiaÉsFentarthatóFejl
2
0
0
f
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AE24, BMETE80AF06, BMETE80MF21, BMETE809008
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.06.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.01
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon szabadon választható tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

 

Célkitűzések

A fejlett ipari országok nem egységesek a fenntartható fejlődés, az energetika és ezen belül az atomenergia megítélé-sében. A különböző nemzetközi és hazai politikai - gazdasági fórumokon intenzív vita folyik a jövő lehetséges fejlő-dési útjaival és ezen belül az atomenergia szerepével kapcsolatban. Ebben a vitában Magyarország számára sem közömbös, hogy milyen fejődési pálya alakul ki, hiszen hazánk is a fejlett ipari államok közé sorolható, és a villamosenergia-termelésünkben jelentős részben támaszkodunk az atomenergiára. A tantárgya célja, hogy bemutas-sa a hallgatóknak fenntartható fejlődés fogalmát, dimenzióit, kapcsolatát az energetikával, azon belül is kiemelten a villamosenergia-termeléssel és az atomenergetikával.

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

A fejlett ipari országok nem egységesek a fenntartható fejlődés, az energetika és ezen belül az atomenergia megítélésében. A különböző nemzetközi és hazai politikai - gazdasági fórumokon intenzív vita folyik a jövő lehetséges fejlődési útjaival és ezen belül az atomenergia szerepével kapcsolatban. Ebben a vitában Magyarország számára sem közömbös, hogy milyen fejődési pálya alakul ki, hiszen hazánk is a fejlett ipari államok közé sorolható, és a villamosenergia-termelésünkben jelentős részben támaszkodunk az atomenergiára. A tantárgya célja, hogy bemutassa a hallgatóknak fenntartható fejlődés fogalmát, dimenzióit, kapcsolatát az energetikával, azon belül is kiemelten a villamosenergia-termeléssel és az atomenergetikával.

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
 
A. Tudás
1. ismeri a fenntartható fejlődés definícióját, értelmezését,
2. ismeri az energiatermelés, az energiatermelési módok fejlődését és szerepét a fenntartható fejlődésben,
3. ismeri az energiahordozó készletek, energiaellátás biztonsága, az energiaellátás és a gazdasági függetlenség közötti kapcsolatot,
4. ismeri a különböző energiatermelési módokat és azok a környezeti hatását, illetve gazdasági és ellátásbiztonsági kérdéseit, 
5. ismeri megújuló energiaforrások és a nukleáris energiatermelés szerepét az egészséges energiakoktélban,
6. ismeri az atomenergia-hasznosítás fejlődését, fizikai alapjait; atomreaktorok műszaki felépítését és típusait,
7. ismeri az atomenergia-rendszereket; az ezekhez szükséges hasadóanyag készleteket, illetve ezek összevetését egyéb primer energiahordozó készletekkel,
8. ismeri a radioaktív sugárzások élő szervezetekre kifejtett hatását, az atomenergia-hasznosítás radioaktív hul-ladékait és melléktermékeit; a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyagok kezelésének lehetőségeit, beleértve a végső elhelyezést,
9. tisztában van az atomerőművek biztonságával és környezeti hatásaival kapcsolatos alapfogalmakkal és folyamatokkal. Ismeri a rendkívüli atomerőművi eseményeket, atomerőmű balesetek fajtáit, az alapvető okokat, következményeket és hatásokat (pl. Csernobil, Fukushima),
10. ismeri az atomenergia nem energetikai célú (orvosi, mezőgazdasági, ipari stb.) felhasználásának lehetőségeit,
11. ismeri az atomenergia-hasznosítás szerepét a hazai villamosenergia-igények kielégítésében; a paksi atomerőmű felépítését, működését,
12. átfogóan ismeri a nukleáris létesítmények hazai és nemzetközi ellenőrzési rendszerét, nemzetközi együttműködéseket az atomenergia-hasznosítás és a non-proliferáció területén.
B. Képesség
1. képes az energetikai rendszerek leírására, a fenntartható fejlődés dimenzióinak hozzájuk rendelésével,
2. alkalmas az egyes energiatermelési és átalakító berendezések felépítésének és működésének leírására,
3. képes alapvető magfizikai folyamatok (maghasadás, magfúzió, radioaktív bomlási folyamatok) egyszerű matematikai modellekkel történő leírására,
4. képes radioaktív sugárzás élő szervezetre gyakorolt hatásának becslésére egyszerű matematikai modellek segítségével,
5. képes alapvető termodinamikai mennyiségek kiszámítására és értelmezésére,
6. informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy információigényű ismeretek feldolgozására,
7. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitűd
1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
5. törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének érvényesítésére.
D. Önállóság és felelősség
1. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
2. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
3. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli teljesítménymérés (két összegző tanulmányi teljesítményértékelés) alapján történik.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Nincs
Pótlási lehetőségek: 
A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójával időpont egyeztetés után.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
1. Szatmári Zoltán; Aszódi Attila: Csernobil – Tények, okok, hiedelmek; TYPOTEX kiadó; Budapest; 2005
2. Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana, I. kötet: A reaktorfizika és –technika alapjai; Műegyete-mi kiadó; 1997
3. Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana, II. kötet: Az energetikai atomreaktorok üzemtana II/1.; 7. fejezet; Műegyetemi kiadó; 2005
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
28
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
34
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Yamaji Bogdán
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs