BMETE80BE05

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Reaktorfizika mérnököknek
A tárgy angol címe: 
Reactorphysics for Engineers
A tárgy rövid címe: 
Reaktorfizika
2
2
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETENTBE02
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Atomenergetikai alapismeretek
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AE01
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kis Dániel Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.07.01
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.01
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon, Atomenergetika specializáción (2N-AE0-AE) (ajánlott féléve: 6.) Szabadon választható a gépészmérnöki alapképzési szakon
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Célkitűzések

A tantárgya célja, hogy bemutassa a hallgatóknak az atomreaktorban lejátszódó láncreakció fizikai leírását. Fontos szempont az alapfogalmak megismerése, a szabályozott láncreakció sajátosságainak pontos megértése, kiemelve a nukleáris biztonság aspektusát.

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
A. Tudás
1. ismeri a reaktorfizika alapmennyiségeit (neutronfluxusok, áramok),
2. ismeri a láncreakciót leíró integrális és differenciális diffúzióegyenletet, érvényességének korlátait,
3. ismeri a kinetikus és statikus sajátérték-probléma lényegét, egycsoport történő megoldását,
4. ismeri a Helmholtz-egyenlet megoldásait az alapvető geometriákban, 
5. ismeri a kritikusság problémakörét, görbületi paramétereket és a kritikus rendszer „paraméterezését”,
6. ismeri a neutronspektrumot leíró aszimptotikus lassuláselmélet alapjait,
7. ismeri a lassulási egyenlet megoldásit, a lassulási modelleket,
8. ismeri a láncreakció spektrális spektrális jellegzetességiet (rezonancia kikerülési valószínűség, Fermi-kor),
9. ismeri a heterogén reaktor jellegzetességet, a moderáltság fogalmát,
10. ismeri a reaktivitástényezők tulajdonságait, meghatározási módjait és a biztonságra vonatkozó hatásukat,
11. ismeri a heterogén rendszerre vonatkozó diffúzióegyenlet numerikus megoldásának elvét (iterációk)
12. ismeri a kiégés jelenségét, a láncreakcióra gyakorolt hatását. 
B. Képesség
1. képes a valós rendszerek absztrakt termodinamikai modellekkel történő leírására,
2. alkalmas az atomreaktorokban végbemenő folyamatok matematikai modellek (állapotváltozási és mérleg-egyenletek) segítségével történő leírására,
3. képes a láncreakció és az ahhoz kapcsolódó csatolt folyamatok többszempontú analízisére,
4. képes a rendszerszemléletre,
5. képes egyszerűbb reaktorfizikai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (tanult gyakorlati alkalmazásával) megoldására,
6. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitűd
1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
3. törekszik a reaktorfizikai problémamegoldáshoz szükséges matematikai módszertan megismerésére és ru-tinszerű használatára,
4. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
D. Önállóság és felelősség
1. önállóan végzi a reaktorfizikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két évközi írásbeli teljesítménymérés.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli teljesítményértékelés (vizsga)
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetes egyeztetés után az oktatóval.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szatmári Zoltán: Bevezetés a reaktorfizikába (Akadémiai Kiadó)
http://www.reak.bme.hu/fileadmin/user_upload/felhasznalok/szatmary/gepesz_rf.pdf
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
6
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
40
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kis Dániel Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs