BMETE80BE07

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművek
A tárgy angol címe: 
Nuclear Power Plants
A tárgy rövid címe: 
Atomerőművek
3
1
0
v
Kredit: 
4
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AE05, BMETE80AE23, BMETE80MF14,
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2017.06.16.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2017.08.01
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szak Atomenergetika specializációján (2N-AE0-AE) Kötelezően választható a(z) energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon [Hőenergetika specializáción (2N-AE0-HE)]
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Célkitűzések
 
A tantárgya célja, hogy bemutassa a hallgatóknak a nukleáris energiatermelés atomerőművi alkalmazási lehetősége-it, a jelenleg működő és a közlejövőben elérhető atomerőművek típusait, illetve – elsősorban a nyomottvizes atom-erőművek – főberendezéseit.
 
A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
 
A. Tudás
1. ismeri az atomerőművek tervezésének fő speciális szempontjait,
2. ismeri a nukleáris biztonság alapjait,
3. ismeri az atomerőmű-generációk fő jellemzőit,
4. ismeri a fontosabb 3. generációs atomerőművek fő biztonsági rendszereit,
5. ismeri a nyomottvizes atomerőművek fő primerköri berendezéseit,
6. ismeri a nyomottvizes atomerőművek fő szekunder köri berendezéseit,
7. ismeri az atomerőművek hűtési lehetőségeit,
8. ismeri az atomerőművi konténmentek fő típusait és azok jellemzőit,
9. ismeri a nyomottvizes atomerőművek vízüzemének fő jellemzőit,
10. ismeri az atomerőművek telephely-kiválasztásának fő szempontjait,
11. ismeri az atomerőművek földrengésre méretezésének alapjait,
12. ismeri az atomerőművek villamos berendezéseinek és irányítástechnikájának tervezési elveit,
13. ismeri a nyomottvizes atomerőművek fő biztonsági berendezéseit,
14. ismeri a nyomottvizes atomerőművek jellemző gőzkörfolyamatát.
B. Képesség
1. megérti a nukleáris biztonság fontosságát és a biztonsági kultúra jelentőségét,
2. képes az atomerőművi rendszerek működési folyamatának megértésére, 
3. képes egyes nukleáris berendezések működésének leírására,
4. képes a nukleáris tervezési szempontok figyelembevételére, 
5. képes egyszerűbb atomerőművi problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (tanult gyakorlati alkalmazásával) megoldására,
6. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
C. Attitűd
1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
4. törekszik a nukleáris problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű hasz-nálatára,
5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.
D. Önállóság és felelősség
1. önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
2. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
3. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
4. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
 
Követelmények szorgalmi időszakban: 
A gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel, két évközi írásbeli teljesítménymérés (két összegző tanulmányi teljesítményértékelés)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli teljesítményértékelés (vizsga).
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Előzetes egyeztetés után a tárgy oktatójával.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I-II., Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó
Todreas, Kazimi: Nuclear Systems I., Thermal hydraulic fundamentals
Az óra előadásai, lehetséges vizsgakérdések: www.reak.bme.hu
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
20
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs